Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

För budskapet vidare via samarbete

Tusentals alkoholister famlar efter en lösning och är villiga att göra vad som helst för att slippa ifrån sin fångenskap. Endast några få hittar till AA medan många andra går under. AA kan hjälpa fler om vi bara visste var de fanns. Fast det vet vi. Redan de första nyktra alkoholisterna i AA kom på det. Idag finns det en välprövad modell hur vi faktist kan hitta fler att föra budskapet till.

Samarbeta med dem som träffar alkoholister

Hälso- och sjukvården möter alkoholister ofta i sitt jobb, för att inte tala om Psykiatrin, Beroendeenheter med flera. Men inte bara där. HR, personalavdelningar i företag, kommuner och större organisationer möter dem. Själasörjare, diakoner och präster möter dem liksom polis och rättsväsende. AA har redan från första början förstått vikten av att samarbeta med dem. Men hur är det idag? Vi kan inte sitta i våra möteslokaler och förvänta oss att de ska hitta till oss. AA behöver vara en aktiv resurs i samhället för att hjälpa fler.

AA är en viktig resurs i samhället

Vi måste inse att AA med sina 500 grupper är ett nätverk som är en viktig resurs i samhället. Och samhället måste också inse det. På många orter har AA-grupper gått samman och bildat kommittéer för Samarbete och Information, SI-kommittéer i enlighet med tradition 9: “AA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser eller kommittéer för service som är direkt ansvariga inför dem de tjänar“.
Dessa kommittéer etablerar kontakter med profesionella, informerar om AA och berättar hur AA kan vara ett viktigt komplement och resurs i deras arbete. Man kommer överens om hur samarbetet ska gå till och de får kontaktpersoner i AA.

Här är några exempel på hur samarbetet kan gå till

  • Etablera kontakt och ett första möte
  • Informationsmöten med berörd personal
  • Överlämnande av AA-material som de kan använda
  • AA-möten på sjukhus, fängelser etc
  • Möta upp när någon vill ha hjäp (tolvtestegsarbete)
  • Följa med denne på sitt första AA-möte, följa upp efteråt
  • Återkommande uppföljningsmöten med våra kontaktpersoner
  • Bjuda in personal till öppna AA-möten

Det finns arbetsbeskrivningar och material för SI-kommittéer

Vill du veta mer om hur du fungerar kan du kontakta Förtroenderådets Informationskommitté (FRIK) eller någon av landets aktiva kommittéer. FRIK anordnar träffar och seminarier för SI-kommittér där vi delar erfarenheter. Och det finns material att använda, bl a

  • Bildserie för information om sjukdomen (som vi ser den), om AA och om hur vi kan samarbeta med olika proffesionella.
  • Foldrar och informationsmaterial att lämna över som vänder sig både till alkoholister och till personal.

Hur startar man en SI-kommitté?

Flera grupper kan gå samman, eller en krets, och bilda en SI-kommité.Den ska vara skild från grupperna och ha egna arbetsmöten för att planera och genomföra uppdrag. I kommittén bör ingå 2-5 invalda tjänare som nomieras från grupperna eller kretsen, minst en sammankallande och en sekretrare. Dessutom kan det ingå obegränsat antal frivilliga. Vissa är bekväma med att åka ut och hålla informationsmöten, andra med att jaga fram kontaktpersoner och via telefon och epost boka upp möten. SI-kommittën har också interna träningskvällar då man kör bildserien och tränar på att presentera den.

▶︎ SI-kommittén ska anmälas till Förtroenderådets Informationskommitté (FRIK) via Servicekontoret. FRIK skickar då ut material och riktlijer för SI-kommittéer.

Läs mer om samarbete