Vad tycker du om vår web? Svara på några frågor.
Nu kan du prenumerera på nya Servicebladet
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Inbjudan till AA Landsmöte 2-4 aug. Mer info i Kalendern.

Vanliga frågor vi får

Klicka på Fler frågor om du inte hittar ditt svar här.

Frågor och svar

Det hitter du under menyn Kontakt

En AA-grupp styrs av det gemensamma gruppsamvetet och inte av enskilda personer. Vi eftersträvar så stor enighet som möjligt i alla viktiga beslut och låter det hellre ta lite tid än vi kör över minoritetens åsikter.
För att gruppen ska fungera håller den vanligtvis regelbundna praktiska arbetsmöten och gruppsamvetsmöten för viktigare beslut och självrannsakan. Gruppen utser också tjänare som tar hand om vissa nyckeluppgifter, till exempel sekreterare, gruppservicerepresentant, kassör och litteraturansvarig.

Sociala media, bloggar och publika sidor på Internet är att likställa med andra publika media, enligt elfte traditionen. Det innebär att vi inte ska framträda med namn och/eller bild i sammanhang där AA nämns. Även s k slutna grupper, chattfunktionen etc på sociala plattformar är sällan skyddade.

Det finns inga riktlinjer för hur en grupp ska handskas med problemet. Och varje grupp är självständig. Ett förslag är att ta upp frågan på ett gruppsamvetsmöte och resonera igenom hur gruppen ska handskas med problemet. Men en praxis som många grupper använder sig av stöder sig på tredje och femte traditionen: man måste inte vara nykter för att ha en önskan att sluta dricka och det är vår uppgift att föra budskapet vidare till den alkoholist som söker hjälp. Om personen är stökig under mötet kan första traditionen, om vår gemensamma välfärd, äventyras. Speciellt nynyktra kan uppleva det som mycket jobbigt. Erfarenheten rekommenderar att mötesledaren uppmanar personer som intagit alkohol att vara tysta och bara lyssna under mötet. Påverkade personer som inte kan kontrollera sig utan stör mötet avbryts och tas åt sidan av några erfarna medlem som pratar med personen i syfte att förmedla budskapet och förmå honom/henne att komma tillbaka till ett nytt möte.

AA fokuserar endast på alkoholism och på tillfrisknande från alkoholism. En människa som säger sig ha problem med alkohol och har en önskan att sluta dricka är medlem i AA den dag han/hon säger sig vara det. AA bryr sig inte om vilka andra missbruk, sjukdomar eller laster en AA-medlem har. AA erbjuder inga direkta lösningar på dessa problem men låter dem inte heller hindra någon från att lösa sitt alkoholproblem.

Vi kan aldrig göra människor som inte är alkoholister till alkoholister för att de ska bli medlemmar i AA. Vem som helst kan delta på öppna möten, men endast människor med ett alkoholproblem kan delta på slutna möten. För människor med andra problem än alkohol finns andra framgångsrika tolvstegsprogram, som vi gärna hänvisar dem till.

En sponsor är en medlem som själv tillfrisknar från sin alkoholism genom att aktivt arbeta med AA:s tolv steg. Att hjälpa andra alkoholister till samma lösning, är en väsentlig del i programmet som håller oss själva friska och nyktra. En sponsor behöver nödvändigtvis inte ha särskilt lång nykterhet. Alkoholister som själva tillfrisknar, uppmanas att börja arbeta med andra alkoholister. Enligt AA, så visar praktisk erfarenhet att ingenting ger lika god immunitet mot att dricka som att arbeta med andra alkoholister, (Stora Boken, sidan 109).
 

AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag (AA:s ingress). Det är därför vårt program kan fungera i 180 länder med vitt skilda religioner. Kyrkor som anordnar sinnesrogudstjänster gör det i de flesta fall i all välmening och de flesta har förstått AA:s inställning och traditioner. Dock förekommer det att enskilda präster och till och med AA-medlemmar missförstår detta. Det kan verka som om AA deltar i kyrkans sinnesrogudstjänster eller på något sätt är lierat med det kristna budskapet. Omvärlden kan uppfatta AA som religiöst.

Så är inte fallet. AA är ett andligt program, där varje AA-medlem redan i andra steget uppmanas att söka sin egen tro. Det är viktigt att vi alla tar ansvar och ser till att sådana här missförstånd klaras ut. Oftast räcker det med att ta kontakt och förklara AA:s syn och traditioner. Det vore mycket olyckligt om AA-medlemmar och andra alkoholister skulle missa sin chans till tillfrisknande på grund av detta.

AA samarbetar gärna med kyrkan på det praktiska planet, då det t ex gäller att hjälpa en alkoholist till ett möte. Men vi vill inte sammanblandas med kyrkan eller någon troslära.

Andlighet är motsatsen till det materiella och handlar om själen, jaget. Andlighet är inte detsamma som troslära och religion, utan handlar snarare om ökad medvetenhet och insikt om sitt inre själsliga liv, om tankar, känslor och närvaron av och delaktigheten i ett större sammanhang.

Inom AA talar vi om andligt uppvaknande därför att det är vad som händer när vi arbetar oss igenom de tolv stegen. Som alkoholister är vi själsligt utarmade. Genom stegarbetet får vi befrielse och nya insikter. Vi kommer ut ur den hopplösa och mörka tunneln. Vi upptäcker och upplever saker med nya nyktra ögon och friskare sinnen, såsom vi aldrig gjort tidigare. Vi tillfrisknar själsligt genom en högre andlig kraft som kommit in i våra liv.

En högre kraft behövs eftersom vi är kraftlösa inför alkoholen. Många medlemmar upplever AA-gruppen som den högre kraften. AA är inte religiöst, men bygger på breda allmänna andliga principer som fungerar både för den som har någon religion och den som inte vill ha det.

Erfarenheten i AA har visat att vi bör undvika koncentration av pengar och makt. Rotationsprincipen är en del av det skyddet. Alla tjänaruppdrag för medlemmar i AA bör vara tidsbegränsade för att förhindra maktstrukturer. Rotationsprincipen innebär att vi kliver av vårt uppdrag när mandattiden gått ut för att ge plats åt andra att få chansen att växa.

Rotationsprincipen brukar också innebära att man kan ha ett visst tjänaruppdrag bara en gång, för att sedan gå vidare och ta på sig nya uppgifter och få nya erfarenheter. Har man t ex varit gruppservicerepresentant (GSR) i en grupp kan man inte bli det igen i en annan grupp.

Det finns alltid uppdrag i AA som innebär nya och värdefulla kunskaper och erfarenher som man även har nytta av i vardagslivet. Att vara tjänare i AA ger en stabilare grund för nykterhet och ett bra liv, visar alla erfarenheter. Vi mår bra att “ge tillbaka” i tacksamhet den gåva vi fått och vi mår bra av att arbeta för andra, att föra budskapet vidare på många olika sätt. Normalt börjar man med att ta på sig något uppdrag i sin hemmagrupp, för att sedan rotera vidare i krets, region, servicekonferens och förtroenderåd och kommittéer.