Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Hur går AA-möten till?

AA-möten har ofta en rätt given form. Någon medlem i gruppen leder mötet och öppnar med att läsa AA:s programförklaring och något ur AA:s litteratur. Därefter delar deltagarna sina egna erfareheter kring alkoholism och tillfrisknande. Hur det var, vad som hände och hur det nu är. Under mötet förs normalt inga öppna diskussioner utan varje medlem får tala ostört till punkt. Som deltagare är det frivilligt att dela med sig eller bara lyssna. Tid för frågor och diskussioner finns både före och efter själva AA-mötet. Det förekommer några olika slags möten:

Slutna möten

Till slutna möten är alla kvinnor och män som har en önskan att sluta dricka välkomna. Slutna möten utgår ofta från stegen i tolvstegsprogrammet, något annat ur AA:s litteratur eller något tema med anknytning till alkoholism och tillfrisknande.

Öppna möten

Till öppna AA-möten är alla som är intresserade av AA välkomna. Ofta får vi besök av anhöriga, arbetskamrater, chefer, läkare, människor från hälsovården och andra som vill veta mer om hur AA fungerar.

Arbetsmöten och Gruppsamvetsmöten

Arbetsmöten och Gruppsamvetsmöten är också AA-möten där gruppens medlemmar går igenom praktiska frågor som rör gruppen, samt gör en självrannsakan utifrån AA:s Tolv Traditioner.

Informationsmöten

Möten på skolor, arbetsplatser och hälsovården informerar om vad AA är och inte är.

Stormöten och seminarier mm

Inom AA arrangeras olika typer av stormöten och seminarier med olika teman. Dessa finner du i Kalendern.

De flesta grupper har regelbundna arbetsmöten för att gå igenom praktiska frågor rörande gruppen, samt gruppsamvetsmöten för att diskutera större frågor eller hur gruppen fungerar i förhållande till AA:s tolv traditioner.Informationsmöten

Lästips: AA-gruppen, där allting börjar…

Denna broschyr berättar om hur en AA-grupp fungerar och sambandet mellan grupperna och AA som helhet. Väl värd att studera i gruppen och dess tjänare.