Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

AA i Sveriges arkiv

Vårt arkiv täcker tiden från AA:s etablering i Sverige 1956 fram till idag. AA Sveriges arkiv vänder sig till alla som vill fördjupa sig i AA:s grunder och utveckling i Sverige.

En del av innehållet i arkivet

  • Servicebladet, information till AA-grupperna
  • Servicekonferensen, protokoll m m
  • Förtroenderådet (tidigare centralkommittén) och dess kommittéer protokoll m m
  • Styrelsen för AA i Sverige samt Ideella föreningen AA i Sverige protokoll inkl årsmöte
  • Regioner protokoll
  • Servicehandbok för AA Sverige
  • Litteratur, av AA Sverige publicerade böcker och broschyrer
  • Bulletinen (tidigare Glimtar)
  • Historiska dokument

En stor del av senare års arkiv finns även digitalt. Även äldre material scannas in för att bevaras djgjtalt för eftervärlden.

Arkivet uppdateras löpande med nya dokument. Flera äldre dokument saknas, är inte kompletta eller är av dålig teknisk kvalitet (tex kopior av kopior). 

Internationellt AA-arkiv

Ett stort internationellt arkiv finns hos AA GSO, General Service Office i New York, www.aa.org, se under rubriken: Archives & History. Det internationella arkivet täcker tiden från AA:s grundande 1935 fram till idag. 

Har du AA-dokument hemma som platsar i arkivet?

Om någon har samlingar av AA-dokument (tex pärmar med protokoll och liknande), så släng inte dokumenten utan kontakta  AA:s Servicekontor  som gärna tar emot dessa. AA kan då komplettera arkivet med saknade dokument och dokument av bättre teknisk kvalitet. AA är tacksam för alla bidrag till arkivet. 

Styrelsen för AA i Sverige ansvarar för uppdatering, komplettering och bevarande av AA Sveriges arkiv. 

Vill du fördjupa dig i arkivet?

AA Sveriges arkiv vänder sig till alla som vill fördjupa sig i AA:s grunder och utveckling i Sverige.

Innan någon får ta del av arkivet gäller att de måste skriva under en personlig försäkran att de följer AA:s anonymitetsprincip. I protokoll och liknande dokument kan t.ex. finnas AA-medlemmars fullständiga namn som inte får användas utanför AA.

Den som vill få tillgång till arkivet måste också göra en skriftlig ansökan till AA:s Servicekontor.

Material från arkivet får inte avlägsnas från AA:s Servicekontor men får vid behov kopieras och skannas. Kopiator och skanner finns på Servicekontoret.