Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Så här hanterar vi personuppgifter

PERSONUPPGIFTSHANTERING FÖRENINGEN AA I SVERIGE

AA är en mycket löst sammansatt gemenskap som inte kan ta ett juridiskt ansvar i samhället. För att AA ska kunna fungera i samhället, t ex teckna avtal med leverantörer och ta ansvar gentemot myndigheter och anställda, har AA valt att registrera en ideell förening. Föreningen AA i Sverige med org nr 802012-6614, som består av förtroenderådet som huvudman och en styrelse som ansvarar för ekonomi, administration, förlagsverksamheten samt arbetsgivaransvaret för de anställda vid servicekontoret.

Vi vill med detta dokument redovisa hur vi hanterar personuppgifter i föreningen och efterlever dataskyddsförordningen GDPR.

Vad är personuppgifter?

Allt som kan härledas till en levande person, som t ex namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadresser m m.

Vad är behandling av personuppgifter?

Systematisk katalogisering av personuppgifter manuellt eller i databaser för givet syfte och ändamål.

PERSONUPPGIFTER I CENTRAL SERVICE

Personregister medlemmar i central service

Servicekontoret har ett personregister för alla medlemmar som tjänar i central service, men spar även adresser under begränsad tid till medlemmar som roterat ut för att kunna återkoppla till tidigare beslut. Gamla adresser till personer som ej behövs längre raderas ut en gång per år.

Personregister för abonnemang

Servicekontoret har även aktuella personregister för alla som prenumererar på vår tidning Bulletinen samt Servicebladet. Medlemmar som sagt upp sin prenumeration tas löpande bort ur databasen.

Personregister för grupper, kretsar och enskilda medlemmar

Servicekontoret har register till landets registrerade AA-grupper och Kretsar samt medlemmar som vill få löpande information via utskick, Servicebladet, protokoll m m. 
Uppgifterna raderas på begäran av mottagare.

Personregister Telejouren

Vi spar inte personuppgifter på personer som kontaktar AA. Däremot behöver Telejouren ett personregister över frivilliga medlemmar runt om i landet som vid behov kan ställa upp och hjälpa de som ringer och ber om hjälp. Detta kontaktregister behöver förnyas och rensas regelbundet.

E-post

E-post innehåller personuppgifter och ska inte sparas längre än nödvändigt. Gammal inaktuell e-post bör rensas regelbundet, som längst en gång per år.

AA har inget traditionellt medlemsregister

Anonyma Alkoholister har inget register över landets AA-medlemmar eftersom inga medlemsavgifter förekommer.

Webbshop

I vår webbshop sker försäljning av böcker, broschyrer och annat AA-material till enskilda, organisationer och företag. Dessa person- och adressuppgifter krävs för distribution, fakturering och bokföring. 

Webbshoppen driftas av extern partner med vilken föreningen har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal.

Utlämning av personuppgifter

Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje person utan personens medgivande med undantag för då myndigheter enligt lag har rätt att kräva in personuppgifter.

Varaktigheten av hos föreningen sparad information bedöms utifrån ärendets art. 

I många fall sparas dokument med personuppgifter för att föreningen behöver dokumentera och bevara historik.

Personuppgiftsansvarig

Styrelsen är ansvarig för hantering av personuppgifter samt att dataskyddsförordningen följs.

AA-GRUPPERNA ÄR SJÄLVSTÄNDIGA

Landets AA-grupper är helt självständiga och ideella och ingår inte juridiskt i föreningen AA i Sverige och omfattas därför inte av GDPR.