Servicekontoret stängt 20-26 maj
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Dags att boka middag och boende på Landsmötet i Uppsala

Vår Gemensamma Välfärd

Den gemensamma välfärden i grupper och i gemenskapen som helhet står i direkt proportion till hur väl vi efterlever AA:s traditioner och koncept. AA:s grundare har överlämnat dessa principer till oss, för att ge oss de bästa förutsättningarna för AA:s fortlevnad.

Första Traditionen

Vår gemensamma välfärd bör komma först, personligt tillfrisknande beror på enigheten i AA.

Med detta avses välfärden i den egna hemmagruppen, likväl som i andra grupper, kommittéer och AA som helhet. Individens personliga tillfrisknande är beroende av en väl fungerande hemmagrupp. En väl fungerande och kunnig AA-grupp erbjuder bättre tillfrisknande än en grupp med ständiga problem och motsättningar, det visar erfarenheten.

Andra Traditionen

För syftet med vår grupp finns det endast en högsta auktoritet – en kärleksfull Gud såsom Han kan komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr inte.

Gruppsamvetet består normalt av alla medlemmar som har gruppen som hemmagrupp. Alla har yttranderätt och rätt till delaktighet, enligt de Tolv Koncepten. Beslut bör tas med största möjliga enighet.

Även besökare är normalt välkomna att delta på praktiska möten och gruppsamvetsmöten. Ofta kan de tillföra idéer och erfarenheter från andra grupper. Däremot har besökare normalt inte rösträtt när det kommer till beslut rörande gruppens inre angelägenheter (varje grupp är dock självbestämmande i den frågan).

Inom AA finns rätt till delaktighet och besvärsrätt, det vill säga, rätten att få säga sin mening. AA har lärt oss att lyssna på minoriteternas åsikter. Ty, även om de inte har rätt, så kan deras synpunkter påverka och leda till ett klokare beslut och större enighet.

Tjänarna är direkt ansvariga inför gruppsamvetet.

Praktiska möten och Gruppsamvetsmöten är också AA-möten

Många grupper har inte schemalagda och regelbundna praktiska möten och heller inte gruppsamvetsmöten.

Andra grupper har praktiska möten ibland, efter ordinarie mötestid för att ta några beslut rörande gruppen. I regel är man bara några få medlemmar på det mötet.

TRE FRÅGOR ATT DISKUTERA

 • Är det inte så att på Praktiska möten får nybörjaren veta hur AA-gruppen fungerar och vi får alla lära oss att vara med och ta ansvar?
 • Är det inte så att på Gruppsamvetsmöten förmedlar vi kunskap om traditioner och principer och lär oss tillämpa dem?
 • Borde inte därför så många som möjligt av gruppens medlemmar ges möjlighet att delta och engagera sig i dessa möten?

Fördelar och nackdelar mellan att ha praktiska möten och gruppsamvetsmöten som ordinarie AA-möten eller inte:

Efter mötestid

 • Få deltagare
 • Lågt engagemang i gruppen
 • Svårt att rekrytera tjänare
 • Problem med information
 • Svårt att förmedla kunskap
 • Tjänarna blir ledare som styr
 • Dom och vi

Ordinarie mötestid

 • Fler deltagare
 • Mer engagemang
 • Lättare att rekrytera tjänare
 • Enklare med information
 • Bra sätt att förmedla kunskap
 • Tjänarna är ansvariga inför gruppsamvetet
 • Enighet

Erfarenheterna från flera grupper visar att man får ett större engagemang, större enighet, mer kunskap och en större ”kärna” i en grupp om man förlägger praktiska möten och gruppsamvetsmöten till ordinarie mötestid (eftersom det också är AA-möten), Vissa grupper förlänger mötestiden med 30 minuter för att hinna med ett kortade ordinarie möte efteråt.

Back to basic

AA påverkas av omvärlden, vare sig vi vill det eller inte. Samhället förändras, problemen förändras och vi kanske tror att AA också måste förändras för att passa in. Men AA kan inte förändras – då slutar det att fungera.

Vi har ett stort arv att förvalta, ett stort ansvar för kommande generationers alkoholister.

Gå tillbaka till grunden (Back to basic), till det andliga fundament och de tre legat som får AA att fungera, idag och i framtiden.

Mer om Vår Gemensamma Välfärd (VGV)

Vår Gemensamma Välfärd är ett studie- och seminariematerial avsett att användas i grupper och på alla nivåer i AA:s servicestruktur. På denna sida har vi återgett endast delar av innehållet. Kontakta gärna din servicedelegat om ni vill ha hjälp att genomföra studiepaketet. Det finns att ladda ner under menyn Dokument/Diverse