Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

Vill du anmäla en ny AA-grupp

Här kan du anmäla en nystartad AA-grupp så att ni kommer med i möteslistan här på webben.

Vad är en AA-grupp?

En AA-grupp kan bestå av två eller fler alkoholister som håller regelbundna möten med syfte att uppnå och upprätthålla nykterhet. Medlemskap bör omfatta alla som lider av alkoholism. Därför får vi inte avvisa någon som vill tillfriskna. Medlemskap i AA bör aldrig vara beroende av pengar eller åsikter. Om två, eller fler, alkoholister träffas enbart för sin nykterhet kan de kalla sig en AA-grupp, förutsatt att de som grupp inte är beroende av någon annan.

Det enda kravet för medlemsskap är en önskan att sluta dricka. En AA-grupps enda syfte är att föra budskapet vidare till alkoholister som fortfarande lider. En AA-grupp bör vara själförsörjande och inte ta emot ekonomiska bidrag utifrån.

Anmälan ny AA-grupp

Blankett för anmälan ny grupp beställs från AA Servicekontor via service@aa.se 
eller telefon 08-642 26 09.eller laddas ner här på sidan.
Obs. Ifylld blankett skickas för kännedom till den region gruppen kommer att tillhöra.

Startpaket

Varje ny AA grupp som anmäler sig erhåller ett Startpaket innehållande grundläggande litteratur samt Servicehandbok. Startpaketet är ett stöd till nybildade grupper eftersom det kan ta tid innan det blir överskott i hatten för inköp av litteratur. När gruppen anser sig ha råd kan den skicka ett frivilligt bidrag till Servicekontoret. 

AA:s Tolv steg och Tolv Traditioner