Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

Den upp- och nervända pyramiden

I AA är det AA-grupperna som har det yttersta ansvaret för AA. 1955 i St Lois överlämnade AA:s grundare ansvaret för AA till grupperna genom grundläggande demokratiska principer och en föreslagen representativ struktur.

Varje AA-grupp är självstyrande, utom i frågor som berör andra grupper eller AA som helhet. Därför samarbetar vi i kretsar. Beslut som rör AA som helhet fattas i den årliga Servicekonferensen. Den utser också det Förtroenderåd som ska genomföra besluten och ansvara för AA:s serviceverksamhet mellan konferenserna.

AA-gruppen

AA-grupperna kan utse en medlem som kan representera gruppen i samarbetet med andra grupper i sin Krets. Denne kallas Gruppservicerepresentant (GSR)

Kretsen

Den består av ett rimligt antal grupper som träffas minst fyra gånger per år för att dela sina erfarenheter, diskutera problem och inspirera till gemensamma aktiviteter. Det är valfritt för en grupp om man vill tillhöra en krets eller inte. Erfarenheten visar att det kan vara både lärorikt och inspirerande att delta samt medverka till att ta ansvar för AA som helhet.

Kretsen utser ordförande, sekreterare, kassör och informationssamordnare, samt servicedelegat som ska företräda kretsarna och grupperna vid Servicekonferensen. Servicedelegaterna träffas för att diskutera de frågor man vill ta upp och motioner från grupperna.
Grupper och kretsar nominerar även medlemmar till central service i Förtroenderåd, Styrelsen och de olika kommittéerna.

Servickonferensen (SK)

Den årliga Servickonferensen består av servicedelegater samt sittande Förtroenderåd och en representant från Servicekontoret. Delegatrösterna är i majoritet. I ett antal utskott behandlas olika frågor, motioner och policyfrågor grundligt. Konferensen är beslutande i frågor som rör AA som helhet och har ett stort ansvar inför de tre legat som AA:s grundare överlämnat till gemenskapen. Konferensen utser också det förtroenderåd som ska ansvara för verkställighet av konferensens beslut och löpande ärenden mellan konferenserna. Förtroenderådet utser också en Styrelse som företräder AA i samhället vid upphandlingar, utgivning av litteratur, ekonomi samt arbetsgivaransvaret för personalen på AA:s Servicekontor. Konferensen utser också världsservicedelegater (WSD) för Sverige som deltar i AA:s internationella samarbete.

Förtroenderådet och dess kommittéer

Förtroenderådet består av sex representanter från olika delar av landet samt två vänner till AA, som är icke-alkolister och två världsservicedelegater.
Till sin hjälp har Förtroenderådet ett antal kommittér för att bereda olika frågor.

 • Policykommittén (FRPK) granskar, behandlar och förbereder policyfrågor
 • Nomineringskommittén (FRNK) intervjuar och rekommenderar tjänare i central service
 • Informationskommittén (FRIK) samordnar och driver informationsärenden och samordnar SI-kommittéer i landet
 • Litteraturkommittén (FRLK) översätter AA-litteratur, böcker och broschyrer
 • Kommittén för Utveckling och Kunskap (FRUK) anordnar aktiviteter för att sprida kunskap inom gemenskapen
 • IT-kommittén (FRIT) arbetar med IT-frågor, web och interna system samt Telejouren

Om du känner att du har erfarenheter och kompetens att hjälpa till i någon av kommittéerna så bör du anmäla ditt intresse via din grupp och krets som skickar in din anmälan till Nomineringskommittén.

Frivilligt servicearbete

Alla dessa medlemmar gör detta servicearbete frivilligt för att lära och för ta ansvar för att AA fungerar och kommer att fungera även i framtiden. AA har bara två anställda på Servicekontoret i Stockholm.

Några vanliga frågor

Som i alla sammahang så förekommer en hel del förkortningar också inom vår gemenskap. Här har vi listat några vanliga:

 • AA        Gemenskapen Anonyma Alkoholister
 • FR         Förtroenderådet
 • FRIK     Förtroenderådets Informationskommitté
 • FRLK    Förtroenderåets Litteraturkommitté
 • FRNK    Förtroenderådets Nomineringskommitté
 • FRPK    Förtroenderådets Policykommitté
 • FRIT     Förtroenderådets IT-kommitté
 • GSB      General Service Board, amerikanska motsvarigheten till Förtroenderådet
 • GSO      General Service Office, AA:s Servicekontor för världsservice i New York, USA
 • GSR      Gruppservicerepresentant, representerar gruppen i krets och region
 • KSR      Kretsservicerepresentant, representerar kretsen i regionen
 • NSD      Nordisk servicedelegat, deltar från Sverige i det nordiska samarbetet
 • SI         Samarbete och Information, AA:s SI-kommittéer
 • SB        Stora Boken
 • SD        Servicedelegat
 • SK        Servicekonferensen, t ex SK2015 = Servicekonferensen 2015
 • WSD    World Service Delegate, världsservicedelegat, representerar AA Sverige internationellt
 • YPAA   Young People in AA, eller Unga i AA

För att en AA-grupp ska kunna samverka med andra grupper och med AA som helhet, utser gruppen en gruppservicerepresentant, GSR. Han/hon har gruppens förtroende att representera gruppens samvete och vidarebefordra de beslut gruppen tagit.

GSR:erna träffas regelbundet på krets- eller regionmöten (om regionen saknar kretsar) för att diskutera och fatta beslut i frågor som rör grupperna eller ge sina synpunkter på frågor som rör AA som helhet.
En GSR är gruppens språkrör inför resten av AA-världen. Han/hon har förtroendet att föra gruppens talan och ansvaret att ta med sig hem och informera gruppen om vad som händer i AA.

Gruppsamvete är det kollektiva samvetet i en grupp, en kommitté eller krets som samlas för att rannsaka sig eller för att diskutera, lösa problem och fatta beslut. Gruppsamvetet är ett uttryck för gruppens gemensamma syn. Gruppsamvetsmötet är också AA:s bästa sätt att lösa alla problem och meningsskiljaktigheter samt uppnå största möjliga delaktighet och enighet i grupper och inom AA som helhet. Det är hjärtat i AA:s demokrati som med stöd av de tolv koncepten försäkrar att alla medlemmar är lika mycket värda, att allas åsikter är lika mycket värda och ska beaktas samt att enighet går före snabba beslut.

Gruppsamvetsmötet förmedlar AA:s budskap och sätter AA:s principer före person. Det är bland annat genom att ha gruppsamvetsmöten som vi kan uppnå ett bättre tillfrisknande och enighet i gruppen, föra budskapet vidare och uppnå en gemensam välfärd. Åtskilliga exempel i AA bekräftar detta.

Lästips: AA:s Servicehandbok

Handboken innehåller beskivning av de tre legaten samt riktilnjer och guidelines för servicearbetet inom AA i Sverige. Antagna av Servicekonferensen.