Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

Servicekonferensen

Servicekonferensen är AA:s samlade gruppsamvete för frågor som rör AA som helhet. Via grupper, kretsar och regioner utser vi de servicedelegater som ska representera grupperna. Servicedelegaterna är i majoritet på Servicekonferensen.

Årligen hålls en servicekonferens, som är AA:s samlade gruppsamvete i frågor som rör AA som helhet. Alla motioner och frågor som ska diskuteras på konferensen skickas ut till samtliga grupper för att behandlas på gruppsamvetsmöten i grupper, kretsar och regioner i förväg.

Varje region skickar delegater till konferensen som företräder gruppeernas, kretsarnas och regionernas samlade gruppsamveten. Tillsammans med förtroendevalda tjänare i serviceorganisationen avhandlar de motioner, förslag samt policy- och ekonomifrågor under konferensen, som hålls på våren i Stockholm. Konferensen väljer ledamöter till förtroenderådet och utser AA:s internationella delegater.

Servicekonferensen är det redskap genom vilket grupperna i Sverige kan komma till uttryck i frågor som rör gemenskapen som helhet. Konferensen är dessutom en garanti för att gemenskapen kommer att fungera under alla förhållanden. Den är i själva verket efterföljare till AA:s grundare och försäkrar fortsatt arbete inom ramen för de tolv traditionerna.

Några frågor och svar

Det finns två typer av motioner: Beslutsmotion – konferensen föreslås ge rekommendationer eller beslut i frågan. Beslutsmotionen bör avslutas med ett tydligt yrkande – förslagsvis med en eller flera ”att-satser”. Diskussionsmotion – konferensen föreslås ta upp frågan till diskussion. Allmänt Motion som varit uppe tidigare/eller likvärdig bör inte tas upp igen förrän tidigast efter 3 år. Motion utan avsändare behandlas ej. Motion som inkommit efter motionstidens utgång behandlas ej. Motion som inte sätter princip före person eller innehåller anonymitetsbrott eller personangrepp behandlas ej. Samtliga inlämnade motioner presenteras i Förtroenderådets protokoll, Servicebladet samt på www.aa.se För de motioner som ej överlämnas till Servicekonferensen skall motivering anges. Motion överlämnas till konferensen utan yttrande från Förtroenderådet.

Motion ska vara Servicekontoret tillhanda senast den första november året innan Servicekonferens. Motionen skickas med E-post till service@aa.se i wordformat eller per brev till AA Servicekontor Box 4201 102 65 Stockholm

Demokratin i AA är representativ. Samtidigt som AA-grupperna har det yttersta ansvaret för AA:s världsomspännande verksamhet har de delegerat ansvaret för administration och drift av verksamheten till servicekonferensen och dess serviceorgan.
AA-grupperna utser regionvis sina representanter till den årliga servicekonferensen. Dessa kallas servicedelegater och är noga utvalda AA-medlemmar med förmåga att lyssna till grupperna, gedigna AA-kunskaper för att aktivt kunna delta i konferensens arbete samt förmåga att föra allt detta tillbaka till grupperna.

Lästips: AA:s Servicehandbok

Handboken innehåller beskivning av de tre legaten samt riktilnjer och guidelines för servearbetet inom AA i Sverige. Antagna av Servicekonferensen.