Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.

AA Tolv Traditioner för enighet

AA:s Tolv tradioner bygger på de misstag som gjordes under de första tio åren i AA:s historia. 1946 publicerade Bill W en artikel med rubriken “Tolv punkter för att säkra vår framtid” i den internationella tidskriften Grapevine. 1949 presenterades de i sin nuvarande form och antogs vid världsservicemötet 1950. Traditionerna är riktlinjer för grupper och förhållandet mellan grupper, AA som helhet och världen utanför. De finns där som viktiga principer för att bevara AA nu och i framtiden.

 1. Vår gemensamma välfärd bör komma först; personligt tillfrisknande beror på enigheten i AA.
 2. För syftet med vår grupp finns det endast en högsta auktoritet – en kärleksfull Gud såsom Han kan komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr inte.
 3. Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta dricka.
 4. Varje grupp bör vara självständig utom i angelägenheter som påverkar andra grupper eller AA som helhet.
 5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till den alkoholist som fortfarande lider.
 6. En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, bekosta eller låna ut AA:s namn till någon närbesläktad sammanslutning eller något utomstående företag, så att inte problem med pengar, egendom eller anseende avleder oss från vårt huvudsyfte.
 7. Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och inte ta emot bidrag utifrån.
 8. Anonyma Alkoholister bör alltid förbli icke-professionellt, men våra servicekontor kan anställa personal för speciella uppgifter.
 9. AA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser eller kommittéer för service som är direkt ansvariga inför dem de tjänar.
 10. Anonyma Alkoholister har ingen åsikt i yttre angelägenheter; därför bör AA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.
 11. Vår PR-policy grundar sig på dragningskraft snarare än reklamkampanjer; vi behöver alltid bibehålla personlig anonymitet gentemot press, radio och film.
 12. Anonymitet är den andliga grundvalen för alla våra Traditioner och påminner oss ständigt om att sätta principer före personligheter.

Gruppsamvete är det kollektiva samvetet i en grupp, en kommitté eller krets som samlas för att rannsaka sig eller för att diskutera, lösa problem och fatta beslut. Gruppsamvetet är ett uttryck för gruppens gemensamma syn. Gruppsamvetsmötet är också AA:s bästa sätt att lösa alla problem och meningsskiljaktigheter samt uppnå största möjliga delaktighet och enighet i grupper och inom AA som helhet. Det är hjärtat i AA:s demokrati som med stöd av de tolv koncepten försäkrar att alla medlemmar är lika mycket värda, att allas åsikter är lika mycket värda och ska beaktas samt att enighet går före snabba beslut.

Gruppsamvetsmötet förmedlar AA:s budskap och sätter AA:s principer före person. Det är bland annat genom att ha gruppsamvetsmöten som vi kan uppnå ett bättre tillfrisknande och enighet i gruppen, föra budskapet vidare och uppnå en gemensam välfärd. Åtskilliga exempel i AA bekräftar detta.

Lästips: Tolv steg och Tolv traditioner

Denna bok utkom 1953 med kompletterande beskrivningar, förklaringar och tillämpning av såväl de Tolv stegen som de Tolv traditionerna. Många AA-grupper använder denna bok som fördjupning i sina stegmöten och traditionsmöten.