Nu kan du prenumerera på nya Servicebladet
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Inbjudan till AA Landsmöte 2-4 aug. Mer info i Kalendern.
Vad tycker du om vår web? Svara på några frågor.
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.

AA Tolv Koncept för service

De Tolv koncepten för service beskriver hur AA:s organisatoriska struktur ser ut på nationell och internationell nivå. Grundprincipen i koncepten för service är att det inte ska finnas någon central makt som bestämmer över AA, utan den högsta beslutande makten är gruppsamvetet ute i AA-grupperna. Tjänarna har ingen personlig makt. Deras befogenheter hänger intimt samman med de ansvarsområden de fått av gruppen. Alla AA-medlemmar har samma vikt och alla har rätt att yttra sig och framföra klagomål.

 1. Det slutliga ansvaret för och beslutanderätten över AA:s internationella serviceverksamhet skall alltid utgå från hela gemenskapens samlade gruppsamvete.
 2. General Service Conference (servicekonferensen) har, för nästan alla praktiska ändamål, kommit att bli hela gemenskapens aktiva röst och fungerande samvete.
 3. För att tillförsäkra oss ett fungerande ledarskap bör vi åt varje del i AA Konferensen, General Service Board (förtroenderåd) och dess serviceföretag, anställda, kommittéer och chefer – ge traditionell ”beslutanderätt”.
 4. På varje ansvarsnivå bör vi upprätthålla traditionell “medbestämmanderätt”, vilken medger omröstningsdeltagande i rimlig proportion till det ansvar som utövas.
 5. I hela vår struktur bör traditionell “besvärsrätt” alltid förefinnas, så att minoritetssynpunkter kan framföras och personliga klagomål ordentligt beaktas.
 6. Konferensen bekräftar att huvudinitiativ och huvudansvar i de flesta frågor beträffande internationell service skall utövas av förtroendevalda deltagare i Konferensen i sin roll som medlemmar i General Service Board.
 7. Urkunden och stadgan för General Service Board är legala instrument, som befullmäktigar de förtroendevalda (Trustees) att planera och genomföra serviceaktiviteter i världen. Konferensurkunden är däremot icke ett juridiskt dokument; den bygger för sin effektivitet i stället på tradition och AA:s finansiella tillgångar.
 8. De förtroendevalda är ansvariga för planering och genomförande av allmän policy och finansiell inriktning. De har överordnat förmyndaransvar över de separat inregistrerade och ständiga serviceaktiviteterna, detta sker genom att de har ansvar för tillsättning av samtliga styrelsemedlemmar eller motsvarande för dessa verksamheter.
 9. Gott ledarskap i service på alla nivåer är absolut nödvändigt för vår framtid och säkerhet. Förstahandsansvaret för ledning av servicearbetet, en gång lagt på rörelsens grundare, måste av nödvändighet överföras till de förtroendevalda.
 10. Varje ansvar för en viss serviceverksamhet bör motsvaras av likvärdig bestämmanderätt, och med omfattningen av denna auktoritet väl definierad.
 11. De förtroendevalda skall alltid ha stöd av bästa tänkbara kommittéer, bolagsstyrelser, chefer, personal och konsulter. Ledningarnas struktur, sammansättning, kvalifikationer, utbildningsformer samt rättigheter och skyldigheter är alltid frågor för allvarlig omtanke.
 12. Konferensen skall ledas av andan i AA:s traditioner och se till att den aldrig blir centrum för alltför välfylld och därmed riskfylld kassa eller med för stor makt; att tillräckliga operativa medel plus rimlig reserv utgör dess välbetänkta princip; att den aldrig placerar någon av sina medlemmar i en position av icke kvalificerad makt över andra; att alla viktiga beslut nås genom diskussion, omröstning och, närhelst möjligt, i enighet; att dess handlingar aldrig innebär en personlig bestraffning, ej heller riskerar att leda till offentlig debatt; att den aldrig skall styra rörelsen, och att den, liksom den gemenskap den tjänar, alltid skall förbli demokratisk i tanke och handling.

page1image705643952

Lästips: AA blir myndigt

I denna bok berättar Bill W om hur stegen, traditionerna och koncepten samt servicsstrukturen växte fram samt hur de överlämnades till gemenskapen 1955, att ta ansvar för AA idag och för framtiden.

AA blir myndigt är för närvarande slutsåld och är under ombearbetning.

Lästips: AA Servicehandbok

Den svenska servicehandboken för AA i Sverige innehåller mycket om vår servicestruktur med arbetsbeskrivningar, guidelines samt hela förklarande texterna till vart och ett av de Tolv Koncepten.