Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
För medlemmar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Årligen hålls en servicekonferens, som är AA:s samlade gruppsamvete i frågor som rör AA som helhet. Varje region skickar delegater till konferensen som företräder kretsarnas och regionernas gruppsamveten. Tillsammans med förtroendevalda tjänare i serviceorganisationen avhandlar de motioner, förslag samt policy- och ekonomifrågor under konferensen.
Konferensen hålls på våren i Stockholm.
Konferensen väljer ledamöter till förtroenderådet och utser AA:s internationella delegater.

Det är en AA-vän som du känner förtroende och tillit till. Någon som gått före och som har hittat “det” du vill ha. Sponsorn (eller mentor, fadder) kan utanför AA-mötena hjälpa dig i ditt stegarbete genom att berätta hur han eller hon gjort samt ge dig svar och kommentarer på dina frågor och funderingar som rör sjukdomen och tillfrisknandet. Fråga någon medlem du känner förtroende för och fråga om han eller hon vill vara din sponsor. Det rekommenderas att män sponsrar män och kvinnor sponsrar kvinnor.
 

Konferensen utser ledamöter i förtroenderådet som har det operativa ansvaret för AA i Sverige mellan konferenserna. Förtroenderådet är konferensens verkställande organ och har till sin hjälp ett antal kommittéer med fackkunskaper inom policy, ekonomi, litteratur, information med mera.
Förtroenderådet tillsätts av servicekonferensen och består av en nykter alkoholist för varje region, två Internationella delegater samt minst en vän till AA. Om antalet ledamöter utökas bör, i första hand, en vän till AA väljas. Fler ledamöter än nio kan inte anses nödvändigt.
Förtroenderådet utser tjänare till styrelsen för Föreningen AA i Sverige, Bulletinen och kommittéerna. Mandattiden i förtroenderådet är fyra år. Icke-alkoholister kan omväljas för längre tid.

Andlighet är motsatsen till det materiella och handlar om själen, jaget. Andlighet är inte detsamma som troslära och religion, utan handlar snarare om ökad medvetenhet och insikt om sitt inre själsliga liv, om tankar, känslor och närvaron av och delaktigheten i ett större sammanhang.

Inom AA talar vi om andligt uppvaknande därför att det är vad som händer när vi arbetar oss igenom de tolv stegen. Som alkoholister är vi själsligt utarmade. Genom stegarbetet får vi befrielse och nya insikter. Vi kommer ut ur den hopplösa och mörka tunneln. Vi upptäcker och upplever saker med nya nyktra ögon och friskare sinnen, såsom vi aldrig gjort tidigare. Vi tillfrisknar själsligt genom en högre andlig kraft som kommit in i våra liv.

En högre kraft behövs eftersom vi är kraftlösa inför alkoholen. Många medlemmar upplever AA-gruppen som den högre kraften. AA är inte religiöst, men bygger på breda allmänna andliga principer som fungerar både för den som har någon religion och den som inte vill ha det.

Kontakten och erfarenhetsutbytet med AA i andra länder är viktigt för oss. Därför deltar AA i Sverige i det internationella samarbetet.
Servicekonferensen utser våra internationella delegater som representerar oss vid nordiska möten, Europamöten och det internationella världsservicemötet. De internationella delegaterna deltar aktivt i förtroenderådets arbete och är ofta ute på regionmöten för att informera om AA i världen.

Det finns inga riktlinjer för hur en grupp ska handskas med problemet. Och varje grupp är självständig. Ett förslag är att ta upp frågan på ett gruppsamvetsmöte och resonera igenom hur gruppen ska handskas med problemet. Men en praxis som många grupper använder sig av stöder sig på tredje och femte traditionen: man måste inte vara nykter för att ha en önskan att sluta dricka och det är vår uppgift att föra budskapet vidare till den alkoholist som söker hjälp. Om personen är stökig under mötet kan första traditionen, om vår gemensamma välfärd, äventyras. Speciellt nynyktra kan uppleva det som mycket jobbigt. Erfarenheten rekommenderar att mötesledaren uppmanar personer som intagit alkohol att vara tysta och bara lyssna under mötet. Påverkade personer som inte kan kontrollera sig utan stör mötet avbryts och tas åt sidan av några erfarna medlem som pratar med personen i syfte att förmedla budskapet och förmå honom/henne att komma tillbaka till ett nytt möte.

Policykommittén Har som arbetsuppgift att granska aktuella ärenden och frågeställningar utifrån AA:s traditioner och principer. Policykommittén är en viktig remissinstans inför större beslut i AA.
Litteraturkommittén Arbetar med översättningar av amerikansk AA-litteratur samt med egenproducerat svenskt material. Det handlar om både stora bokproduktioner och mindre informationstrycksaker.
Informationskommittén Arbetar med övergripande informationsfrågor som rör AA som helhet. Till exempel mediakontakter, informationspolicy, informationsseminarier för AA-medlemmar samt stöd till de lokala informationskommittéerna i deras arbete.
Kommitté för Utveckling och Kunskap
Nomineringskommittén Till nomineringskommittén kommer alla namnförslag från regioner, grupper och enskilda på tjänare i central service. Nomineringskommittén lägger ner ett omfattande arbete på att intervjua och gallra för att sedan föreslå lämpliga kandidater till förtroenderådet.
Telejourkommittén svarar för bemanning av AA:s telefonjour som tar emot samtal utifrån från såväl alkoholister som söker hjälp, anhöriga och andra utomstående.
Bullentinen Redaktionen för AA:s tidning Bulletinen ingår också som en arbetsgrupp under förtroenderådet.

AA är självförsörjande och varje traditionsenlig AA-grupp vägrar ta emot ekonomiskt stöd utfrån. Som tillfrisknande alkoholister tar vi ansvar för vår hemgrupps fortlevnad genom att lägga ett frivilligt bidrag i hatten. Hattpengarna används för gruppens omkostnader. Med det menas i regel hyra, el, kaffe, städmaterial, möbler etc*.

När gruppens omkostnader för månaden är betalda fördelas ett eventuellt överskott enligt följande: 10% att användas lokalt för att föra budskapet vidare 60% skickas till kretsen (tillhör man ingen krets skickar man till regionen) 30% skickas till AA:s servicekontor

De pengar som skickas vidare gör det möjligt för AA:s serviceorganisation att fungera och att vi kan fortsätta föra budskapet vidare genom ny litteratur, vår webbplats och det arbete som utförs på servicekontoret.

AA i Sverige är registrerad som jurdisk person, Ideella föreningen AA i Sverige. Föreningen består av förtroenderådet och en styrelse. Styrelsen för Föreningen AA i Sverige har ansvaret för att producera, publicera och sälja AA:s böcker, broschyrer och litteratur. Styrelsen för Föreningen AA i Sverige har också delegerats ansvaret för servicekontorets drift- och arbetsgivarfrågor.

AA har inga chefer eller ledare i traditionell mening. Varje AA-grupp är självständig i sina egna inre angelägenheter. AA styrs av det gemensamma gruppsamvetet, på gruppnivå, i kretsar och regioner och i AA som helhet. Gruppsamvetet utser tjänare för att utföra vissa arbetsuppgifter, till exempel att vara kassör, sekreterare eller vara respresentant för gruppen i den krets eller region man tillhör. Ett tjänaruppdrag är tidsbegränsat.

“Att göra service” är ett uttryck för att vi, när vi tillfrisknar, börjar ta vårt ansvar för att AA ska fungera och finnas till hands för andra alkoholister, både nu och i framtiden. Att göra service är ett sätt att med tacksamhet återgälda lite av den gåva vi fått och därmed bidra till att AA fungerar, vilket är välgörande och stabiliserande för nykterheten. Det börjar kanske med att man tar nyckeln, öppnar och kokar kaffe, blir litteraturansvarig eller gör annan service i gruppen, därefter fortsätter i kretsen, regionen eller AA centralt om man vill. Varje tjänaruppdrag man tackar ja till ger ökade kunskaper, insikter och förståelse för AA och vår roll i samhället.

En del av förtroenderådets åtaganden är att driva AA:s servicekontor, där en är anställd på heltid och en på halvtid som arbetar med att ge grupper och omvärlden service. Servicekontoret har också kontakter med de andra servicekontoren runtom i världen. Drifts- och ekonomifrågor för servicekontoret har delegerats till styrelsen för Föreningen AA i Sverige.

De tolv stegen för tillfrisknande finns beskrivna i Stora boken (Anonyma Alkoholister). De nedtecknades av de 100 första alkoholisterna som tillfrisknat genom att arbeta med dessa steg. Sällan har vi sett någon misslyckas genom att följa dessa steg och tillämpa dem efter bästa förmåga. Att arbeta i stegen är en resa som leder till insikter och befrielse från skuld och skam, rädslor och andra orsaker som bidragit till drickandet. Att leva i stegen innebär att man, efter bästa förmåga, tillämpar dem i sina dagliga angelägenheter. I det ingår också att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider.

Anonymiteten är en av AA:s grundstenar. Kortfattat kan den beskrivas som att
a) vi alltid ska respektera andra medlemmars rätt till personlig anonymitet. Det vill säga att vi inte berättar för andra vilka som går på AA-möten eller vad någon berättat i förtroende på ett möte eller till en annan medlem.
b) att vi alltid ska iaktta anonymitet i massmedia. AA-medlemmar framträder inte med namn eller bild i film, radio, tv (eller Internet) i sammanhang där AA omnämns.
 

Det är väldigt enkelt. Du är medlem i AA den dag du själv säger att du är det. AA för inga medlemsregister eller har några medlemsavgifter. Och du är medlem i hela AA och är välkommen på möten över hela världen

Det finns två typer av motioner: Beslutsmotion – konferensen föreslås ge rekommendationer eller beslut i frågan. Beslutsmotionen bör avslutas med ett tydligt yrkande – förslagsvis med en eller flera ”att-satser”. Diskussionsmotion – konferensen föreslås ta upp frågan till diskussion. Allmänt Motion som varit uppe tidigare/eller likvärdig bör inte tas upp igen förrän tidigast efter 3 år. Motion utan avsändare behandlas ej. Motion som inkommit efter motionstidens utgång behandlas ej. Motion som inte sätter princip före person eller innehåller anonymitetsbrott eller personangrepp behandlas ej. Samtliga inlämnade motioner presenteras i Förtroenderådets protokoll, Servicebladet samt på www.aa.se För de motioner som ej överlämnas till Servicekonferensen skall motivering anges. Motion överlämnas till konferensen utan yttrande från Förtroenderådet.

Nej. Var och en sätter själv sin gräns för sin egen anonymitet. Dock sätter den elfte traditionen en gräns att vi inte framträder i massmedia. Att berätta för en arbetskamrat, sin läkare eller vid ett informationsmöte om sin egen alkoholism och medlemskap i AA är inte ett brott mot anonymitetsprincipen.

Läs mer: Riktlinjer för informationskommittéer

Det är ingen skam att ta ett återfall. Många av oss har gjort det. Du är alltid välkommen tillbaka. Skynda dig tillbaka till AA. Lär av misstaget. Slutar du gå på möten och låter bli att underhålla nykterheten kommer i de flesta fall besattheten att dricka tillbaka. Bara en öl? Kom ihåg att det är en livsvarig sjukdom vi har som behöver livsvarig omsorg för att inte förgöra oss.

Motion ska vara Servicekontoret tillhanda senast den första november året innan Servicekonferens. Motionen skickas med E-post till service@aa.se i wordformat eller per brev till AA Servicekontor Box 4201 102 65 Stockholm

Den långa versionen av tradition 3 säger följande: Vårt medlemskap bör omfatta alla som lider av alkoholism. Därför får vi inte avvisa någon som vill tillfriskna. Medlemskap i AA bör inte heller vara beroende av pengar eller åsikter. Varhelst två, eller tre, alkoholister kommer tillsammans för sin nykterhets skull kan de kalla sig en AA-grupp, förutsatt att de som grupp inte har någon annan anknytning eller något annat syfte. (Stora Boken 7:e tryckningen 2012.) Tradition 5 säger: Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider. Ytterligare klargörande av vad en AA-grupp är finns i Tolv Koncept för världsservice, Koncept 12, Försäkran sex,

inga straff får åläggas på grund av avvikelse från AA:s principer

inga avgifter eller kostnader kan debiteras, endast frivilliga bidrag

ingen medlem utesluts ur AA, det är den enskilde individen som väljer om han/hon vill vara medlem

varje AA-grupp skall sköta sina inre angelägenheter som den vill, den anmodas bara att avstå från handlingar som skulle kunna skada AA i dess helhet

varje grupp alkoholister som samlas för att hålla sig nyktra kan kalla sig en AA-grupp, under förutsättning att de i egenskap av grupp inte har några andra syften eller anknytningar. 

Det hitter du under menyn Kontakt

En AA-grupp styrs av det gemensamma gruppsamvetet och inte av enskilda personer. Vi eftersträvar så stor enighet som möjligt i alla viktiga beslut och låter det hellre ta lite tid än vi kör över minoritetens åsikter.
För att gruppen ska fungera håller den vanligtvis regelbundna praktiska arbetsmöten och gruppsamvetsmöten för viktigare beslut och självrannsakan. Gruppen utser också tjänare som tar hand om vissa nyckeluppgifter, till exempel sekreterare, gruppservicerepresentant, kassör och litteraturansvarig.

Erfarenheten i AA har visat att vi bör undvika koncentration av pengar och makt. Rotationsprincipen är en del av det skyddet. Alla tjänaruppdrag för medlemmar i AA bör vara tidsbegränsade för att förhindra maktstrukturer. Rotationsprincipen innebär att vi kliver av vårt uppdrag när mandattiden gått ut för att ge plats åt andra att få chansen att växa.

Rotationsprincipen brukar också innebära att man kan ha ett visst tjänaruppdrag bara en gång, för att sedan gå vidare och ta på sig nya uppgifter och få nya erfarenheter. Har man t ex varit gruppservicerepresentant (GSR) i en grupp kan man inte bli det igen i en annan grupp.

Det finns alltid uppdrag i AA som innebär nya och värdefulla kunskaper och erfarenher som man även har nytta av i vardagslivet. Att vara tjänare i AA ger en stabilare grund för nykterhet och ett bra liv, visar alla erfarenheter. Vi mår bra att “ge tillbaka” i tacksamhet den gåva vi fått och vi mår bra av att arbeta för andra, att föra budskapet vidare på många olika sätt. Normalt börjar man med att ta på sig något uppdrag i sin hemmagrupp, för att sedan rotera vidare i krets, region, servicekonferens och förtroenderåd och kommittéer.

För att en AA-grupp ska kunna samverka med andra grupper och med AA som helhet, utser gruppen en gruppservicerepresentant, GSR. Han/hon har gruppens förtroende att representera gruppens samvete och vidarebefordra de beslut gruppen tagit.

GSR:erna träffas regelbundet på krets- eller regionmöten (om regionen saknar kretsar) för att diskutera och fatta beslut i frågor som rör grupperna eller ge sina synpunkter på frågor som rör AA som helhet.
En GSR är gruppens språkrör inför resten av AA-världen. Han/hon har förtroendet att föra gruppens talan och ansvaret att ta med sig hem och informera gruppen om vad som händer i AA.

Gruppsamvete är det kollektiva samvetet i en grupp, en kommitté eller krets som samlas för att rannsaka sig eller för att diskutera, lösa problem och fatta beslut. Gruppsamvetet är ett uttryck för gruppens gemensamma syn. Gruppsamvetsmötet är också AA:s bästa sätt att lösa alla problem och meningsskiljaktigheter samt uppnå största möjliga delaktighet och enighet i grupper och inom AA som helhet. Det är hjärtat i AA:s demokrati som med stöd av de tolv koncepten försäkrar att alla medlemmar är lika mycket värda, att allas åsikter är lika mycket värda och ska beaktas samt att enighet går före snabba beslut.

Gruppsamvetsmötet förmedlar AA:s budskap och sätter AA:s principer före person. Det är bland annat genom att ha gruppsamvetsmöten som vi kan uppnå ett bättre tillfrisknande och enighet i gruppen, föra budskapet vidare och uppnå en gemensam välfärd. Åtskilliga exempel i AA bekräftar detta.

Som i alla sammahang så förekommer en hel del förkortningar också inom vår gemenskap. Här har vi listat några vanliga:

 • AA        Gemenskapen Anonyma Alkoholister
 • FR         Förtroenderådet
 • FRIK     Förtroenderådets Informationskommitté
 • FRLK    Förtroenderåets Litteraturkommitté
 • FRNK    Förtroenderådets Nomineringskommitté
 • FRPK    Förtroenderådets Policykommitté
 • FRIT     Förtroenderådets IT-kommitté
 • GSB      General Service Board, amerikanska motsvarigheten till Förtroenderådet
 • GSO      General Service Office, AA:s Servicekontor för världsservice i New York, USA
 • GSR      Gruppservicerepresentant, representerar gruppen i krets och region
 • KSR      Kretsservicerepresentant, representerar kretsen i regionen
 • NSD      Nordisk servicedelegat, deltar från Sverige i det nordiska samarbetet
 • SI         Samarbete och Information, AA:s SI-kommittéer
 • SB        Stora Boken
 • SD        Servicedelegat
 • SK        Servicekonferensen, t ex SK2015 = Servicekonferensen 2015
 • WSD    World Service Delegate, världsservicedelegat, representerar AA Sverige internationellt
 • YPAA   Young People in AA, eller Unga i AA

Vårt medlemskap bör omfatta alla som lider av alkoholism. Därför får vi inte avvisa någon som vill tillfriskna. Medlemskap i AA bör aldrig vara beroende av pengar eller åsikter, tro eller vem man älskar. Om två, eller fler, alkoholister träffas enbart för sin nykterhet kan de kalla sig en AA-grupp, förutsatt att de som grupp inte är beroende av någon annan (tradition 3, långa versionen).

I vissa fall kan AA-medlemmar samlas i speciella grupper – för kvinnor, unga, gay och så vidare. Om alla medlemmar är alkoholister, om de har dörren öppen för alla alkoholister som söker hjälp oberoende av kön, läggning, yrke eller andra egenskaper, och om de uppfyller alla övriga kriterier för en AA-grupp, kan de kalla sig själva en AA-grupp.

Att i gruppens namn antyda att man har andra villkor än AA kan skapa olyckliga missförstånd och hindra en alkoholist som söker vår hjälp. Grupper som finns med i AA:s möteslista förutsätts vara traditionsenliga grupper som inte ställer andra villkor än tredje traditionen. Om deras namn antyder annat vill vi uppmana dem att byta namn. Eller om man har andra villkor än AA, sluta betrakta sig som en AA-grupp.

AA i Sverige är indelat i sex regioner. Varje region har, beroende på antalet grupper, delat in sig i kretsar. Krets och region är forum där GSR:erna träffas för att utbyta erfarenheter och komma till beslut i frågor som rör flera grupper eller hela AA. 
Kretsens uppgift är att hjälpa grupperna inom dess område att så effektivt som möjligt nå ut med budskapet till de alkoholister som fortfarande lider. Kretsen fungerar som en förbindelselänk mellan grupperna och regionen. Kretsmöten bör hållas minst en gång per kvartal. Kretsen utser en ordförande, sekreterare och kassör samt en kretsrepresentant som för kretsens talan vid regionmötena.

AA fokuserar endast på alkoholism och på tillfrisknande från alkoholism. En människa som säger sig ha problem med alkohol och har en önskan att sluta dricka är medlem i AA den dag han/hon säger sig vara det. AA bryr sig inte om vilka andra missbruk, sjukdomar eller laster en AA-medlem har. AA erbjuder inga direkta lösningar på dessa problem men låter dem inte heller hindra någon från att lösa sitt alkoholproblem.

Vi kan aldrig göra människor som inte är alkoholister till alkoholister för att de ska bli medlemmar i AA. Vem som helst kan delta på öppna möten, men endast människor med ett alkoholproblem kan delta på slutna möten. För människor med andra problem än alkohol finns andra framgångsrika tolvstegsprogram, som vi gärna hänvisar dem till.

Vid kretsmötet representerar GSR:erna det gemensamma gruppsamvetet inom kretsen. Dessa utser en gemensam representant som får förtroendet att föra kretssamvetet vidare till regionen.
Kretsrepresentanten företräder kretsens alla grupper och de gemensamma beslut som fattats vid kretsmötena. Kretsrepresentanten deltar på kretsmöten och regionmöten och har också ett ansvar att förmedla information från regionmötet tillbaka till kretsen, dess GSR och grupperna.

Sociala media, bloggar och publika sidor på Internet är att likställa med andra publika media, enligt elfte traditionen. Det innebär att vi inte ska framträda med namn och/eller bild i sammanhang där AA nämns. Även s k slutna grupper, chattfunktionen etc på sociala plattformar är sällan skyddade.

AA i Sverige är indelat i sex regioner: Övre norra, Nedre norra, Mellersta, Östra, Västra och Södra regionen. 
Varje region håller regelbundet (minst tre gånger per år rekommenderas) regionmöten, där kretsrepresentanterna företräder regionens gruppsamvete*. Regionen är en länk i kedjan mellan grupper, kretsar och servicekonferensen. Inom regionen utses en ordförande, sekreterare och kassör. Regionen utser de delegater som ska företräda gruppsamvetet vid den årliga servicekonferensen och föreslår regionrepresentanter till förtroenderådet.


*regioner som saknar kretsar bjuder i stället in GSR:arna från regionens grupper.

En sponsor är en medlem som själv tillfrisknar från sin alkoholism genom att aktivt arbeta med AA:s tolv steg. Att hjälpa andra alkoholister till samma lösning, är en väsentlig del i programmet som håller oss själva friska och nyktra. En sponsor behöver nödvändigtvis inte ha särskilt lång nykterhet. Alkoholister som själva tillfrisknar, uppmanas att börja arbeta med andra alkoholister. Enligt AA, så visar praktisk erfarenhet att ingenting ger lika god immunitet mot att dricka som att arbeta med andra alkoholister, (Stora Boken, sidan 109).
 

Demokratin i AA är representativ. Samtidigt som AA-grupperna har det yttersta ansvaret för AA:s världsomspännande verksamhet har de delegerat ansvaret för administration och drift av verksamheten till servicekonferensen och dess serviceorgan.
AA-grupperna utser regionvis sina representanter till den årliga servicekonferensen. Dessa kallas servicedelegater och är noga utvalda AA-medlemmar med förmåga att lyssna till grupperna, gedigna AA-kunskaper för att aktivt kunna delta i konferensens arbete samt förmåga att föra allt detta tillbaka till grupperna.

AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag (AA:s ingress). Det är därför vårt program kan fungera i 180 länder med vitt skilda religioner. Kyrkor som anordnar sinnesrogudstjänster gör det i de flesta fall i all välmening och de flesta har förstått AA:s inställning och traditioner. Dock förekommer det att enskilda präster och till och med AA-medlemmar missförstår detta. Det kan verka som om AA deltar i kyrkans sinnesrogudstjänster eller på något sätt är lierat med det kristna budskapet. Omvärlden kan uppfatta AA som religiöst.

Så är inte fallet. AA är ett andligt program, där varje AA-medlem redan i andra steget uppmanas att söka sin egen tro. Det är viktigt att vi alla tar ansvar och ser till att sådana här missförstånd klaras ut. Oftast räcker det med att ta kontakt och förklara AA:s syn och traditioner. Det vore mycket olyckligt om AA-medlemmar och andra alkoholister skulle missa sin chans till tillfrisknande på grund av detta.

AA samarbetar gärna med kyrkan på det praktiska planet, då det t ex gäller att hjälpa en alkoholist till ett möte. Men vi vill inte sammanblandas med kyrkan eller någon troslära.