Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Servicekontoret stängt 20-26 maj
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Dags att boka middag och boende på Landsmötet i Uppsala
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Allmänna frågor

Nej, AA består bara av alkoholister som utifrån sina egna erfarenheter kan hjälpa andra i samma situation. En alkoholist som tillfrisknat kan nå en annan alkoholist på ett alldeles speciellt sätt. Det är grunden i AA. Hela AA:s serviceorganisation fungerar tack vare frivilligt arbete från många medlemmar som i sitt tillfrisknande är med och tar ansvar för att AA fungerar. AA har inga anställda professionella läkare eller terapeuter eller kopplingar till behandlingshem eller myndigheter. AA-mötena leds av någon AA-medlem.
 

Den vanligaste mötesformen är att någon medlem i gruppen leder mötet. Han eller hon läser AA:s programförklaring och något ur AA:s litteratur, beroende på om det är ett stegmöte, ett nykomlingsmöte eller om mötet har ett annat tema. Efter läsningen går ordet runt och alla som deltar kan, om de vill, presentera sig och dela med sig av sina tankar och erfarenheter som rör alkoholism och tillfrisknande. Vi avbryter inte varandra och det förs inga öppna diskussioner under mötet. Den som har frågor och funderingar får oftast svar genom andras delningar.
 

AA startade 1935 i USA av två alkoholister och det finns idag över 100.000 AA-grupper över hela världen. AA är världens största gemenskap för tillfrisknande från alkoholism.
 

Nej. AA har en lösning för människor som utvecklat sjukdomen alkoholism. Den drabbar ca 10% av befolkningen och kännetecknas främst genom att man ideligen förlorar kontrollen över sitt drickande.

Det kan liknas vid en sorts allergi. Så snart en alkoholist får alkohol i kroppen så startar en reaktion som gör att han eller hon genast vill ha mer och mer. Det leder till ofta till negativa konsekvenser, men trots detta, så fortsätter alkoholisten att dricka.

AA har ingen lösning för så kallade “storkonsumenter” som ibland dricker lite för mycket.

Sjukdomen är kronisk, dvs den går inte att bota. AA:s lösning förutsätter därför total avhållsamhet från alkohol, vilket är en nödvändighet för att kunna tillfriskna från alkoholism. Vi vet också att en riktig alkoholist inte klarar detta på egen hand. Därför finns AA.  

Ja, åtskilliga unga i AA har visat att det är så. Sjukdomen alkoholism verkar inte ha några åldersgränser, varken nedåt eller uppåt. Det är inte så att man måste ha supit ner sig ett antal år för att förlora kontrollen och börja få negativa konsekvenser av sitt drickande. Konsekvenserna kan komma betydligt snabbare.
AA:s lösning fungerar lika bra för unga som gamla som har en önskan att sluta dricka.

De flesta AA-möten är slutna möten, vilket innebär att de är till för människor som själva anser sig ha ett alkoholproblem och har en önskan att sluta dricka. Slutna möten utgår som regel från någon av AA:s grundtexter t ex Stora boken, tolvstegsprogrammet eller annan AA-litteratur. Deltagarna delar med sig av egna erfarenheter och ger varandra styrka.

Till ett öppet AA-möte är vem som helst välkommen att ta del av hur AA fungerar. Vi får besök av anhöriga, arbetskamrater, chefer, läkare, studenter och andra som är nyfikna och vill veta mer om hur alkoholism fungerar. Ibland för att kunna förstå en närstående med problem eller i allmänt studiesyfte.

Om du är alkoholist, så ges du möjligheten att tillfriskna från din sjukdom genom AA:s tolv steg och styrkan i att dela erfarenheter och stöd från andra alkoholister på AA-möten.

AA:s grundtext ”Stora Boken” beskriver vad du bör göra för att kunna tillfriskna. Som tillfrisknad alkoholist, så slipper du kämpa, du får en meningsfull nykterhet och ett fungerande liv i balans. Du får en ny gemenskap med människor som delar dina erfarenheter och som har som huvudsyfte att tillfriskna och hjälpa andra att uppnå nykterhet.

AA kostar ingenting, varken för individen eller samhället. Medlemmen betalar inga medlemsavgifter och AA tar inte emot ekonomiska bidrag utifrån. AA är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. Medlemmarna som går på mötena lägger en slant i hatten som betalning för kaffet om dom kan.

Dessa pengar går till gruppens omkostnader och om överskott uppstår skickas pengarna vidare till servicekontoret, för att användas till t ex upptryckning av litteratur och sköta denna webbsajt m m.

Vi vet att alkoholister avvisar hjälp om deras identitet riskerar att avslöjas. Det är för många nykomlingar ett känsloladdat och skamfullt steg att erkänna att man inte längre klarar av sitt drickande.

Därför finns inga medlemsförteckningar i AA. Det förs inga journaler eller statistik. Nykomlingen är garanterat anonym – så länge han själv önskar. Respekten för varandras anonymitet är grunden i AA. Därför framträder vi heller aldrig med namn och bild i press, radio och TV.

Men detta är inte detsamma som att AA som sådant är anonymt. Tvärtom, AA vill vara så synligt som möjligt i samhället för den alkoholist som söker hjälp.

Nej, AA har inga behandlingshem och är en helt fristående gemenskap. AA består endast av ett stort antal AA-grupper som regelbundet håller AA-möten. AA är en ideell gemenskap och består bara av alkoholister som tillfrisknar med hjälp av AA:s tolvstegsprogram och därmed hjälper nykomlingar. All medverkan i AA är helt frivillig och AA ställer bara ett krav för medlemskap: en önskan att sluta dricka. Däremot samarbetar AA med många inom hälsovården.

Anonyma Alkoholister består bara av alkoholister med olika lång nykterhet. Män och kvinnor i alla åldrar från samhällets alla hörn. Vi träffas för att dela erfarenheter, styrka och förhoppningar med varandra. Vårt enda syfte är nykterhet och att hjälpa andra alkoholister att uppnå det. Det ligger en unik kraft i att en alkoholist hjälper en annan, vi tycks kunna nå varandra på ett alldeles speciellt sätt, genom att vi delar liknande erfarenheter och en gemensam lösning.

AA:s lösning bygger på frivilliga AA-möten och AA:s tolv steg, som ett förslag på ett program för tillfrisknande. AA har hjälpt miljontals alkoholister över hela världen tillbaka till ett fungerande och fullvärdigt liv i nykterhet.

AA är helt frivilligt och självständigt. Det kostar inget, varken för individen eller samhället att tillfriskna i AA. AA är dessutom ett värdefullt komplement till all annan form av behandling eller vårdinsats, ett komplement som dessutom är livsvarigt.

De tolv stegen skrevs ned i den första utgåvan av boken Anonyma Alkoholister 1939. Då hade ett 100-tal alkoholister tillfrisknat i USA genom att hjälpa varandra. I detta arbete användes de olika stegen, men de fick sin slutliga utformning i samband med att boken skrevs. Tolvstegprogrammet har sitt ursprung i AA.
 

AA består bara av alkoholister, vi har inga anställda läkare, terapeuter, informatörer eller chefer. Mötet mellan två eller fler alkoholister där en hjälper en annan är grunden i AA samt vägen till tillfrisknande såsom den beskrivs i Stora Boken.

AA:s enda anställda är två personer på servicekontoret i Stockholm som servar grupperna och hanterar AA:s litteratur m m.

De tolv stegen för tillfrisknande finns beskrivna i Stora boken (Anonyma Alkoholister). De nedtecknades av de 100 första alkoholisterna som tillfrisknat genom att arbeta med dessa steg. Sällan har vi sett någon misslyckas genom att följa dessa steg och tillämpa dem efter bästa förmåga. Att arbeta i stegen är en resa som leder till insikter och befrielse från skuld och skam, rädslor och andra orsaker som bidragit till drickandet. Att leva i stegen innebär att man, efter bästa förmåga, tillämpar dem i sina dagliga angelägenheter. I det ingår också att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider.

Alla som har en ärlig önskan att sluta dricka kan tillfriskna l AA. Till AA kommer människor från samhällets alla hörn, unga, gamla, män, kvinnor med alla yrken och olika sorters social bakgrund. Alkoholism förefaller att kunna drabba vem som helst.
 

Det är väldigt enkelt. Du är medlem i AA den dag du själv säger att du är det. AA för inga medlemsregister eller har några medlemsavgifter. Och du är medlem i hela AA och är välkommen på möten över hela världen

Absolut. De flesta möten i AA är slutna möten för de som har en önskan att sluta dricka. Men de flesta AA-grupper har också öppna AA-möten. På ett öppet möte är vem som helst välkommen att delta och ta del av mötet. Till öppna möten hälsar vi alla välkomna som vill lära känna AA lite närmare, oavsett om det är i studiesyfte, som anhörig, närstående eller professionell. I menyn “Hitta ett möte” kan du söka upp grupper på orter och där framgår när grupperna har öppna möten.

En del tror kanske att AA är religiöst. Men AA har ingen anknytning till någon religion. AA måste fungera såväl för den som har en religion, vilken den må vara, liksom för den som inte vill ha någon. Tack vare att AA inte är religiöst så fungerar AA i alla världsdelar.

Alkoholism är själsligt, moraliskt och socialt utarmande och därför behöver vi bygga upp oss i “anden” igen (själslig utveckling). Det är vad AA:s tolvstegsprogram handlar om. Genom stegen få vi ett andligt uppvaknade och ett nytt fritt normalt liv i balans, befriade från vår besatthet att dricka.

AA:s program är andligt i den meningen och bygger på breda andliga principer, men har ingenting med någon religion (troslära) att göra.

Vår litteratur är direktöversatt från de amerikanska originaltexterna. I USA har man en annan relation till ordet Gud än vi har i det mer sekulariserade Sverige. Som alkoholister saknar vi själva kraft att ta oss ut från vårt fängelse. Vi behöver hitta en kraft som är större än oss själva. För den som har en religion kan Gud, Allah eller Budda osv fungera. I våra texter står det “Gud, såsom du uppfattar honom” Många av oss har inte den övertygelsen. Men vi upptäcker att vi hittar den i mötet med andra alkoholister som tillfrisknat. AA-gruppen blir vår högre kraft till att börja med. Med tiden och genom stegarbetet får vi vad vi kallar för ett andligt eller själsligt uppvaknade. Vi blir befriade från besattheten att dricka och börjar känna en ny och högre kraft i våra liv. Vi hittar den kanske i naturen, livet, universum eller någon annan form av en kraft som är  närvarande. AA:s program fungerar oavsett om man har en religion, är ateist eller agnostiker.