Förtroenderådet

Förtroenderådet tillsätts av Servicekonferensen. Förtroenderådet ska bestå av en represemtant för varje region, två Internationella delegater samt två vänner till AA (icke-alkoholister).

Förtroenderådets uppgift

Förtroenderådets uppgift är att för AA Sverige, med hjälp av de tolv traditionerna och koncepten, verkställa det Servicekonferensen beslutat genom att ansvara för central serviceverksamhet som handläggs av kommittéer. Förtroenderådet ansvarar även för Landsmötet, Servicekonferensen, Servicemötet och Bulletinen. Rådet informerar AA Sverige vad som sker centralt via hemsidan, Servicebladet och genom att delta på regionmöten.
För mer information se Servicehandboken, kapitel 6.

Aktuellt Förtroenderåd

Mellersta regionen: Steffen O, Karlstad (vald för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30)
Västra regionen, Steninge O, Varberg (vald för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30)
Övre norra regionen: Anders W, Skellefteå (vald för perioden 2019-07-01 – 2023-06-30)
Nedre norra: Carl-Olof F, Sundsvall (vald för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30)
Östra regionen: Åke B, Stockholm (vald för perioden 2022-07-01 – 2026-06-30)
Södra regionen: Tove F, Vellinge (vald för perioden 2020-07-01 – 2024-06-30)
Vän till AA: Touko Makkonen, Ösmo (vald för perioden 2020-07-01 – 2024-06-30)
Vän till AA: Vakant
Internationell delegat: Thomas Å. (vald för perioden: 2023-01-01 – 2026-12-31)
Internationell delegat: Lasse D, (vald för perioden: 2021-01-01- 2024-12-31)

Förtroenderådets kommittéer

Till sin hjälp har Förtroenderådet (FR) ett antal kommittéer med specifik kunskap och erfarenhet. Kommittéernas roll är att bereda och granska ärenden till Förtroenderådet samt utföra det som rådet delegerar. Förtroenderådet har i nuläget följande kommittéer:
Samarbets och Informationskommittén (FRIK) ansvarar för samarbete och information i samhället samt samordnar lokala SI-kommittéer
Litteraturkommittén (FRLK) bearbetar, granskar och översätter AA:s litteratur.
Nomineringskommittén (FRNK) handlägger nomineringar till central service.
Policykommittén (FRPK) handhar policyfrågor inom AA.
Kommittén för Utveckling och Kunskap (FRUK)
Telejourskommittén (FRTK) ansvarar för AA Sveriges telejour.

Föreningen AA i Sverige

AA är en mycket löst sammansatt gemenskap som inte kan ta ett juridiskt ansvar i samhället. För att AA ska kunna fungera i samhället, t ex teckna avtal med leverantörer och ta ansvar gentemot myndigheter och anställda, har AA valt att registrera en ideell förening. Föreningen AA i Sverige består av förtroenderådet som huvudman och en styrelse som ansvarar för ekonomi, administration, förlagsverksamheten samt arbetsgivaransvaret för de två anställda vid servicekontoret. Förtroenderådet utser styrelse och ansvarar för föreningens verksamhet inför den årliga servicekonferensen.

Vi söker tjänare till AA:s centrala service

AA behöver frivilliga tjänare som kan åta sig varierande uppdrag i Förtroenderådet, dess kommittéer, styrelsen för Föreningen AA i Sverige, Internationella delegater och i Bulletinen.

Vi söker för närvarande

Vän till AA:s Förtroenderråd (icke-alkoholist)
Internationell delegat
Samarbete och Informationskommittén (FRIK)
Litteraturkommittén (FRLK)
Nomineringskommittén (FRNK)
Policykommittén (FRPK)
Telejourkommittén (FRTK)
Kommittén för Utveckling och Kunskap (FRUK)
Styrelsesuppleant till styrelsen AA i Sverige

Hur blir man invald i central service?

Namnförslag på tjänare i central service ska vara förankrade och nominerade i respektive region. Tala om att du är intresserad av ett visst uppdrag på ett praktiskt möte i din hemmagrupp. Följ med och presentera dig på ett krets/regionmöte. Beskriv vilken service du gjort tidigare i AA och hur lång nykter tid du har.
Om ditt namn stöds, skickar regionen in namnförslagen till Förtroenderådets Nomineringskommitté.

Förtroenderådets Nomineringskommitté kontaktar dig för en intervju. Namnet på den kandidat som anses ha de bästa kvalifikationerna lämnas till Förtroenderådet för inval till kommittéerna samt till styrelsen för AA i Sverige. När det gäller namnförslag till ledamöter i Förtroenderådet och till Internationella delegater, presenterar Förtroenderådet förslagen på Servicekonferensen för inval.

Mer information finns i Servicehandboken och du kan även skicka dina frågor till nominering@aa.se