Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Servicekonferensen

Årligen hålls en servicekonferens, som är AA:s samlade gruppsamvete i frågor som rör AA som helhet. Varje region skickar delegater till konferensen som företräder kretsarnas och regionernas gruppsamveten. Tillsammans med förtroendevalda tjänare i serviceorganisationen avhandlar de motioner, förslag samt policy- och ekonomifrågor under konferensen, som hålls på våren i Stockholm. Konferensen väljer ledamöter till förtroenderådet och utser AA:s internationella delegater.

Servicekonferensen är det redskap genom vilket grupperna i Sverige kan komma till uttryck i frågor som rör gemenskapen som helhet. Konferensen är dessutom en garanti för att gemenskapen kommer att fungera under alla förhållanden. Den är i själva verket efterföljare till AA:s grundare och försäkrar fortsatt arbete inom ramen för de tolv traditionerna.

Frågor & svar:

Vad är en motion?

Det finns två typer av motioner:


Beslutsmotion – konferensen föreslås ge rekommendationer eller beslut i frågan. Beslutsmotionen bör avslutas med ett tydligt yrkande – förslagsvis med en eller flera ”att-satser”.
 
Diskussionsmotion – konferensen föreslås ta upp frågan till diskussion.

Allmänt

Motion som varit uppe tidigare/eller likvärdig bör inte tas upp igen förrän tidigast efter 3 år.

Motion utan avsändare behandlas ej.

Motion som inkommit efter motionstidens utgång behandlas ej.

Motion som inte sätter princip före person eller innehåller anonymitetsbrott eller personangrepp behandlas ej.

Samtliga inlämnade motioner presenteras i Förtroenderådets protokoll, Servicebladet samt på www.aa.se För de motioner som ej överlämnas till Servicekonferensen skall motivering anges.
Motion överlämnas till konferensen utan yttrande från Förtroenderådet.

När ska en motion senast vara inlämnad?

Motion ska vara Servicekontoret tillhanda senast den första december året innan Servicekonferens.

Motionen skickas med E-post till service@aa.se i wordformat eller per brev till
AA Servicekontor
Box 4201
102 65 Stockholm