Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Vanliga frågor

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar från medlemmar och grupper. 

 

Frågor & svar:

Hur bemöter vi dem som har andra problem än alkohol?

AA fokuserar endast på alkoholism och på tillfrisknande från alkoholism. En människa som säger sig ha problem med alkohol och har en önskan att sluta dricka är medlem i AA den dag han/hon säger sig vara det. AA bryr sig inte om vilka andra missbruk, sjukdomar eller laster en AA-medlem har. AA erbjuder inga direkta lösningar på dessa problem men låter dem inte heller hindra någon från att lösa sitt alkoholproblem.

 

Vi kan aldrig göra människor som inte är alkoholister till alkoholister för att de ska bli medlemmar i AA. Vem som helst kan delta på öppna möten, men endast människor med ett alkoholproblem kan delta på slutna möten. För människor med andra problem än alkohol finns andra framgångsrika tolvstegsprogram, som vi gärna hänvisar dem till.

Vad händer med hattpengarna och vad är 60-30-10-principen?

AA är självförsörjande och varje traditionsenlig AA-grupp vägrar ta emot ekonomiskt stöd utfrån. Som tillfrisknande alkoholister tar vi ansvar för vår hemgrupps fortlevnad genom att lägga ett frivilligt bidrag i hatten. Hattpengarna används för gruppens omkostnader. Med det menas i regel hyra, el, kaffe, städmaterial, möbler etc*.

 

När gruppens omkostnader för månaden är betalda fördelas ett eventuellt överskott enligt följande:
10% att användas lokalt för att föra budskapet vidare
60% skickas till kretsen (tillhör man ingen krets skickar man till regionen)
30% skickas till AA:s servicekontor

 

De pengar som skickas vidare gör det möjligt för AA:s serviceorganisation att fungera och att vi kan fortsätta föra budskapet vidare genom ny litteratur, vår webbplats och det arbete som utförs på servicekontoret.

 

Läs mer Självförsörjningsprincipen

 

 

Vad menas med tjänare och “att göra service”?

AA har inga chefer eller ledare i traditionell mening. Varje AA-grupp är självständig i sina egna inre angelägenheter. AA styrs av det gemensamma gruppsamvetet, på gruppnivå, i kretsar och regioner och i AA som helhet. Gruppsamvetet utser tjänare för att utföra vissa arbetsuppgifter, till exempel att vara kassör, sekreterare eller vara respresentant för gruppen i den krets eller region man tillhör. Ett tjänaruppdrag är tidsbegränsat.

 

“Att göra service” är ett uttryck för att vi, när vi tillfrisknar, börjar ta vårt ansvar för att AA ska fungera och finnas till hands för andra alkoholister, både nu och i framtiden. Att göra service är ett sätt att med tacksamhet återgälda lite av den gåva vi fått och därmed bidra till att AA fungerar, vilket är välgörande och stabiliserande för nykterheten. Det börjar kanske med att man tar nyckeln, öppnar och kokar kaffe, blir litteraturansvarig eller gör annan service i gruppen, därefter fortsätter i kretsen, regionen eller AA centralt om man vill. Varje tjänaruppdrag man tackar ja till ger ökade kunskaper, insikter och förståelse för AA och vår roll i samhället.

Vad menas med anonymitetsprincipen?

Anonymiteten är en av AA:s grundstenar. Kortfattat kan den beskrivas som att
a) vi alltid ska respektera andra medlemmars rätt till personlig anonymitet. Det vill säga att vi inte berättar för andra vilka som går på AA-möten eller vad någon berättat i förtroende på ett möte eller till en annan medlem.
b) att vi alltid ska iaktta anonymitet i massmedia. AA-medlemmar framträder inte med namn eller bild i film, radio, tv (eller Internet) i sammanhang där AA omnämns.
 

Är det ett brott mot anonymiteten att berätta om sig själv och sitt tillfrisknande i AA på en skola eller arbetsplats?

Nej. Var och en sätter själv sin gräns för sin egen anonymitet. Dock sätter den elfte traditionen en gräns att vi inte framträder i massmedia. Att berätta för en arbetskamrat, sin läkare eller vid ett informationsmöte om sin egen alkoholism och medlemskap i AA är inte ett brott mot anonymitetsprincipen.

Läs mer: Riktlinjer för informationskommittéer

Vad är AA:s inställning till kyrkor och sinnesrogudstjänster?

AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag (AA:s ingress). Det är därför vårt program kan fungera i 180 länder med vitt skilda religioner. Kyrkor som anordnar sinnesrogudstjänster gör det i de flesta fall i all välmening och de flesta har förstått AA:s inställning och traditioner. Dock förekommer det att enskilda präster och till och med AA-medlemmar missförstår detta. Det kan verka som om AA deltar i kyrkans sinnesrogudstjänster eller på något sätt är lierat med det kristna budskapet. Omvärlden kan uppfatta AA som religiöst.

 

Så är inte fallet. AA är ett andligt program, där varje AA-medlem redan i andra steget uppmanas att söka sin egen tro. Det är viktigt att vi alla tar ansvar och ser till att sådana här missförstånd klaras ut. Oftast räcker det med att ta kontakt och förklara AA:s syn och traditioner. Det vore mycket olyckligt om AA-medlemmar och andra alkoholister skulle missa sin chans till tillfrisknande på grund av detta.

 

AA samarbetar gärna med kyrkan på det praktiska planet, då det t ex gäller att hjälpa en alkoholist till ett möte. Men vi vill inte sammanblandas med kyrkan eller någon troslära.

Vad menas med ”att göra stegen”?

De tolv stegen för tillfrisknande finns beskrivna i Stora boken (Anonyma Alkoholister). De nedtecknades av de 100 första alkoholisterna som tillfrisknat genom att arbeta med dessa steg. Sällan har vi sett någon misslyckas genom att följa dessa steg och tillämpa dem efter bästa förmåga. Att arbeta i stegen är en resa som leder till insikter och befrielse från skuld och skam, rädslor och andra orsaker som bidragit till drickandet. Att leva i stegen innebär att man, efter bästa förmåga, tillämpar dem i sina dagliga angelägenheter. I det ingår också att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider.

Vad gör man när det kommer berusade till ett AA-möte?

Det finns inga riktlinjer för hur en grupp ska handskas med problemet. Och varje grupp är självständig. Ett förslag är att ta upp frågan på ett gruppsamvetsmöte och resonera igenom hur gruppen ska handskas med problemet. Men en praxis som många grupper använder sig av stöder sig på tredje och femte traditionen: man måste inte vara nykter för att ha en önskan att sluta dricka och det är vår uppgift att föra budskapet vidare till den alkoholist som söker hjälp.

 

Om personen är stökig under mötet kan första traditionen, om vår gemensamma välfärd, äventyras. Speciellt nynyktra kan uppleva det som mycket jobbigt.


Erfarenheten rekommenderar att mötesledaren uppmanar personer som druckit under de senaste 24 timmarna att vara tysta och bara lyssna under mötet. Påverkade personer som inte kan kontrollera sig utan stör mötet avbryts och tas åt sidan av någon erfaren medlem som pratar med personen i syfte att förmå honom/henne att komma tillbaka till ett nytt möte.

Vad är menas med andlighet?

Andlighet är motsatsen till det materiella och handlar om själen, jaget. Andlighet är inte detsamma som troslära och religion, utan handlar snarare om ökad medvetenhet och insikt om sitt inre själsliga liv, om tankar, känslor och närvaron av och delaktigheten i ett större sammanhang.

 

Inom AA talar vi om andligt uppvaknande därför att det är vad som händer när vi arbetar oss igenom de tolv stegen. Som alkoholister är vi själsligt utarmade. Genom stegarbetet får vi befrielse och nya insikter. Vi kommer ut ur den hopplösa och mörka tunneln. Vi upptäcker och upplever saker med nya nyktra ögon och friskare sinnen, såsom vi aldrig gjort tidigare. Vi tillfrisknar själsligt genom en högre andlig kraft som kommit in i våra liv.

 

En högre kraft behövs eftersom vi är kraftlösa inför alkoholen. Många medlemmar upplever AA-gruppen som den högre kraften. AA är inte religiöst, men bygger på breda allmänna andliga principer som fungerar både för den som har någon religion och den som inte vill ha det.

Är det traditionsenligt med kvinno, gaygrupper och andra särgrupper i AA?

Vårt medlemskap bör omfatta alla som lider av alkoholism. Därför får vi inte avvisa någon som vill tillfriskna. Medlemskap i AA bör aldrig vara beroende av pengar eller åsikter, tro eller vem man älskar. Om två, eller fler, alkoholister träffas enbart för sin nykterhet kan de kalla sig en AA-grupp, förutsatt att de som grupp inte är beroende av någon annan (tradition 3, långa versionen).

 

I vissa fall kan AA-medlemmar samlas i speciella grupper – för kvinnor, unga, gay och så vidare. Om alla medlemmar är alkoholister, om de har dörren öppen för alla alkoholister som söker hjälp oberoende av kön, läggning, yrke eller andra egenskaper, och om de uppfyller alla övriga kriterier för en AA-grupp, kan de kalla sig själva en AA-grupp.

 

Att i gruppens namn antyda att man har andra villkor än AA kan skapa olyckliga missförstånd och hindra en alkoholist som söker vår hjälp. Grupper som finns med i AA:s möteslista förutsätts vara traditionsenliga grupper som inte ställer andra villkor än tredje traditionen. Om deras namn antyder annat vill vi uppmana dem att byta namn. Eller om man har andra villkor än AA, sluta betrakta sig som en AA-grupp.

Vad är en sponsor?

Det är en AA-vän som du känner förtroende och tillit till. Någon som gått före och som har hittat “det” du vill ha. Sponsorn (eller mentor, fadder) kan utanför AA-mötena hjälpa dig i ditt stegarbete genom att berätta hur han eller hon gjort samt ge dig svar och kommentarer på dina frågor och funderingar som rör sjukdomen och tillfrisknandet. Fråga någon medlem du känner förtroende för och fråga om han eller hon vill vara din sponsor. Det rekommenderas att män sponsrar män och kvinnor sponsrar kvinnor.
 

Hur definieras en AA-grupp?

Den långa versionen av tradition 3 säger följande: Vårt medlemskap bör omfatta alla som lider av alkoholism. Därför får vi inte avvisa någon som vill tillfriskna. Medlemskap i AA bör inte heller vara beroende av pengar eller åsikter. Varhelst två, eller tre, alkoholister kommer tillsammans för sin nykterhets skull kan de kalla sig en AA-grupp, förutsatt att de som grupp inte har någon annan anknytning eller något annat syfte. (Stora Boken 7:e tryckningen 2012.) Tradition 5 säger: Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider. Ytterligare klargörande av vad en AA-grupp är finns i Tolv Koncept för världsservice, Koncept 12, Försäkran sex,

inga straff får åläggas på grund av avvikelse från AA:s principer

inga avgifter eller kostnader kan debiteras, endast frivilliga bidrag

ingen medlem utesluts ur AA, det är den enskilde individen som väljer om han/hon vill vara medlem

varje AA-grupp skall sköta sina inre angelägenheter som den vill, den anmodas bara att avstå från handlingar som skulle kunna skada AA i dess helhet

varje grupp alkoholister som samlas för att hålla sig nyktra kan kalla sig en AA-grupp, under förutsättning att de i egenskap av grupp inte har några andra syften eller anknytningar. 

Vad är rotationsprincipen?

Erfarenheten i AA har visat att vi bör undvika koncentration av pengar och makt. Rotationsprincipen är en del av det skyddet. Alla tjänaruppdrag för medlemmar i AA bör vara tidsbegränsade för att förhindra maktstrukturer. Rotationsprincipen innebär att vi kliver av vårt uppdrag när mandattiden gått ut för att ge plats åt andra att få chansen att växa.

 

Rotationsprincipen brukar också innebära att man kan ha ett visst tjänaruppdrag bara en gång, för att sedan gå vidare och ta på sig nya uppgifter och få nya erfarenheter. Har man t ex varit gruppservicerepresentant (GSR) i en grupp kan man inte bli det igen i en annan grupp.

 

Det finns alltid uppdrag i AA som innebär nya och värdefulla kunskaper och erfarenher som man även har nytta av i vardagslivet. Att vara tjänare i AA ger en stabilare grund för nykterhet och ett bra liv, visar alla erfarenheter. Vi mår bra att "ge tillbaka" i tacksamhet den gåva vi fått och vi mår bra av att arbeta för andra, att föra budskapet vidare på många olika sätt. Normalt börjar man med att ta på sig något uppdrag i sin hemmagrupp, för att sedan rotera vidare i krets, region, servicekonferens och förtroenderåd och kommittéer.

Vad betyder alla förkortningar i AA?

Som i alla sammahang så förekommer en hel del förkortningar också inom vår gemenskap. Här har vi listat några vanliga:

 

AA        Gemenskapen Anonyma Alkoholister
FR         Förtroenderådet
FREK    Förtroenderådets Ekonomikommitté
FRIK     Förtroenderådets Informationskommitté
FRLK    Förtroenderådets Litteraturkommitté
FRNK    Förtroenderådets Nomineringskommitté
FRPK    Förtroenderådets Policykommitté
GSB      General Service Board, amerikanska motsvarigheten till
             Förtroenderådet
GSO      General Service Office, AA:s Servicekontor för världsservice i
             New York, USA
GSR      Gruppservicerepresentant, representerar gruppen i krets och region
KSR      Kretsservicerepresentant, representerar kretsen i regionen
NSD      Nordisk servicedelegat, deltar från Sverige i det nordiska samarbetet
OI         Offentlig Information, AA:s informationskommittéer
SB        Stora Boken
SD        Servicedelegat
SK        Servicekonferensen, t ex SK2015 = Servicekonferensen 2015
WSD    World Service Delegate, världsservicedelegat, representerar 
            AA Sverige internationellt
YPAA   Young People in AA, eller Unga i AA