Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

AA:s servicestruktur

I AA är grupperna överst. Varje AA-grupp är självstyrande, utom i frågor som berör andra grupper eller AA som helhet. Därför samarbetar vi i kretsar och regioner. Beslut som rör AA som helhet fattas i den årliga Servicekonferensen. Den utser också det Förtroenderåd som ska genomföra besluten och ansvara för AA:s serviceverksamhet mellan konferenserna. Läs mer om servicestrukturen i Frågor och svar nedan.

                                                                                                                              

Demokratin i AA
AA-grupperna utser varsin gruppservicerepreresentant (GSR) för att representera gruppen i kretsen. Kretsen utser en kretsrepresentant för att representera kretsens grupper i regionen. Regionerna utser Servicedelegater för att representera AA-grupperna i den årliga Servicekonferensen. Servicedelegaterna är i majoritet i konferensen.

 

Frågor & svar:

Hur fungerar service i en AA-grupp?

En AA-grupp styrs av det gemensamma gruppsamvetet och inte av enskilda personer. Vi eftersträvar så stor enighet som möjligt i alla viktiga beslut och låter det hellre ta lite tid än vi kör över minoritetens åsikter.
För att gruppen ska fungera håller den vanligtvis regelbundna praktiska arbetsmöten och gruppsamvetsmöten för viktigare beslut och självrannsakan. Gruppen utser också tjänare som tar hand om vissa nyckeluppgifter, till exempel sekreterare, gruppservicerepresentant, kassör och litteraturansvarig.

Vad är en gruppservicerepresentant?

För att en AA-grupp ska kunna samverka med andra grupper och med AA som helhet, utser gruppen en gruppservicerepresentant, GSR. Han/hon har gruppens förtroende att representera gruppens samvete och vidarebefordra de beslut gruppen tagit.

GSR:erna träffas regelbundet på krets- eller regionmöten (om regionen saknar kretsar) för att diskutera och fatta beslut i frågor som rör grupperna eller ge sina synpunkter på frågor som rör AA som helhet.
En GSR är gruppens språkrör inför resten av AA-världen. Han/hon har förtroendet att föra gruppens talan och ansvaret att ta med sig hem och informera gruppen om vad som händer i AA.

Vad är en krets?

AA i Sverige är indelat i sex regioner. Varje region har, beroende på antalet grupper, delat in sig i kretsar. Krets och region är forum där GSR:erna träffas för att utbyta erfarenheter och komma till beslut i frågor som rör flera grupper eller hela AA. 
Kretsens uppgift är att hjälpa grupperna inom dess område att så effektivt som möjligt nå ut med budskapet till de alkoholister som fortfarande lider. Kretsen fungerar som en förbindelselänk mellan grupperna och regionen. Kretsmöten bör hållas minst en gång per kvartal. Kretsen utser en ordförande, sekreterare och kassör samt en kretsrepresentant som för kretsens talan vid regionmötena.

Vad är en kretsrepresentant?

Vid kretsmötet representerar GSR:erna det gemensamma gruppsamvetet inom kretsen. Dessa utser en gemensam representant som får förtroendet att föra kretssamvetet vidare till regionen.
Kretsrepresentanten företräder kretsens alla grupper och de gemensamma beslut som fattats vid kretsmötena. Kretsrepresentanten deltar på kretsmöten och regionmöten och har också ett ansvar att förmedla information från regionmötet tillbaka till kretsen, dess GSR och grupperna.

Vad är en region?

AA i Sverige är indelat i sex regioner: Övre norra, Nedre norra, Mellersta, Östra, Västra och Södra regionen. 
Varje region håller regelbundet (minst tre gånger per år rekommenderas) regionmöten, där kretsrepresentanterna företräder regionens gruppsamvete*. Regionen är en länk i kedjan mellan grupper, kretsar och servicekonferensen. Inom regionen utses en ordförande, sekreterare och kassör. Regionen utser de delegater som ska företräda gruppsamvetet vid den årliga servicekonferensen och föreslår regionrepresentanter till förtroenderådet.


*regioner som saknar kretsar bjuder i stället in GSR:arna från regionens grupper.

Vad är en servicedelegat?

Demokratin i AA är representativ. Samtidigt som AA-grupperna har det yttersta ansvaret för AA:s världsomspännande verksamhet har de delegerat ansvaret för administration och drift av verksamheten till servicekonferensen och dess serviceorgan.
AA-grupperna utser regionvis sina representanter till den årliga servicekonferensen. Dessa kallas servicedelegater och är noga utvalda AA-medlemmar med förmåga att lyssna till grupperna, gedigna AA-kunskaper för att aktivt kunna delta i konferensens arbete samt förmåga att föra allt detta tillbaka till grupperna.

Vad är servicekonferensen?

Årligen hålls en servicekonferens, som är AA:s samlade gruppsamvete i frågor som rör AA som helhet. Varje region skickar delegater till konferensen som företräder kretsarnas och regionernas gruppsamveten. Tillsammans med förtroendevalda tjänare i serviceorganisationen avhandlar de motioner, förslag samt policy- och ekonomifrågor under konferensen.
Konferensen hålls på våren i Stockholm.
Konferensen väljer ledamöter till förtroenderådet och utser AA:s internationella delegater.

Vad är förtroenderådet?

Konferensen utser ledamöter i förtroenderådet som har det operativa ansvaret för AA i Sverige mellan konferenserna. Förtroenderådet är konferensens verkställande organ och har till sin hjälp ett antal kommittéer med fackkunskaper inom policy, ekonomi, litteratur, information med mera.
Förtroenderådet tillsätts av servicekonferensen och består av en nykter alkoholist för varje region, två Internationella delegater samt minst en vän till AA. Om antalet ledamöter utökas bör, i första hand, en vän till AA väljas. Fler ledamöter än nio kan inte anses nödvändigt.
Förtroenderådet utser tjänare till styrelsen för Föreningen AA i Sverige, Bulletinen och kommittéerna. Mandattiden i förtroenderådet är fyra år. Icke-alkoholister kan omväljas för längre tid.

Vad är internationella delegater?

Kontakten och erfarenhetsutbytet med AA i andra länder är viktigt för oss. Därför deltar AA i Sverige i det internationella samarbetet.
Servicekonferensen utser våra internationella delegater som representerar oss vid nordiska möten, Europamöten och det internationella världsservicemötet. De internationella delegaterna deltar aktivt i förtroenderådets arbete och är ofta ute på regionmöten för att informera om AA i världen.

Vad är förtroenderådets kommittéer?

Policykommittén Har som arbetsuppgift att granska aktuella ärenden och frågeställningar utifrån AA:s traditioner och principer. Policykommittén är en viktig remissinstans inför större beslut i AA.
Litteraturkommittén Arbetar med översättningar av amerikansk AA-litteratur samt med egenproducerat svenskt material. Det handlar om både stora bokproduktioner och mindre informationstrycksaker.
Informationskommittén Arbetar med övergripande informationsfrågor som rör AA som helhet. Till exempel mediakontakter, informationspolicy, informationsseminarier för AA-medlemmar samt stöd till de lokala informationskommittéerna i deras arbete.
Kommitté för Utveckling och Kunskap
Nomineringskommittén Till nomineringskommittén kommer alla namnförslag från regioner, grupper och enskilda på tjänare i central service. Nomineringskommittén lägger ner ett omfattande arbete på att intervjua och gallra för att sedan föreslå lämpliga kandidater till förtroenderådet.
Telejourkommittén svarar för bemanning av AA:s telefonjour som tar emot samtal utifrån från såväl alkoholister som söker hjälp, anhöriga och andra utomstående.
Bullentinen Redaktionen för AA:s tidning Bulletinen ingår också som en arbetsgrupp under förtroenderådet.

Vad är styrelsen?

AA i Sverige är registrerad som jurdisk person, Ideella föreningen AA i Sverige. Föreningen består av förtroenderådet och en styrelse. Styrelsen för Föreningen AA i Sverige har ansvaret för att producera, publicera och sälja AA:s böcker, broschyrer och litteratur. Styrelsen för Föreningen AA i Sverige har också delegerats ansvaret för servicekontorets drift- och arbetsgivarfrågor.

Vad är servicekontoret?

En del av förtroenderådets åtaganden är att driva AA:s servicekontor, där en är anställd på heltid och en på halvtid som arbetar med att ge grupper och omvärlden service. Servicekontoret har också kontakter med de andra servicekontoren runtom i världen. Drifts- och ekonomifrågor för servicekontoret har delegerats till styrelsen för Föreningen AA i Sverige.

Vad betyder alla förkortningar i AA?

Som i alla sammahang så förekommer en hel del förkortningar också inom vår gemenskap. Här har vi listat några vanliga:

 

AA        Gemenskapen Anonyma Alkoholister
FR         Förtroenderådet
FREK    Förtroenderådets Ekonomikommitté
FRIK     Förtroenderådets Informationskommitté
FRLK    Förtroenderådets Litteraturkommitté
FRNK    Förtroenderådets Nomineringskommitté
FRPK    Förtroenderådets Policykommitté
GSB      General Service Board, amerikanska motsvarigheten till
             Förtroenderådet
GSO      General Service Office, AA:s Servicekontor för världsservice i
             New York, USA
GSR      Gruppservicerepresentant, representerar gruppen i krets och region
KSR      Kretsservicerepresentant, representerar kretsen i regionen
NSD      Nordisk servicedelegat, deltar från Sverige i det nordiska samarbetet
OI         Offentlig Information, AA:s informationskommittéer
SB        Stora Boken
SD        Servicedelegat
SK        Servicekonferensen, t ex SK2015 = Servicekonferensen 2015
WSD    World Service Delegate, världsservicedelegat, representerar 
            AA Sverige internationellt
YPAA   Young People in AA, eller Unga i AA