Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

AA:s Tolv koncept - tredje legatet

1. Det slutliga ansvaret för och beslutanderätten över AA:s internationella serviceverksamhet skall alltid utgå från hela gemenskapens samlade gruppsamvete.

2. General Service Conference (Servicekonferensen) har, för nästan alla praktiska ändamål, kommit att bli hela gemenskapens aktiva röst och fungerande samvete.

3. För att tillförsäkra oss ett fungerande ledarskap bör vi åt varje del i AA – Konferensen, General Service Board och dess serviceföretag, anställda, kommittéer och chefer – ge traditionell ”beslutanderätt”.

4. På varje ansvarsnivå bör vi upprätthålla traditionell ”medbestämmanderätt”, vilken medger omröstningsdeltagande i rimlig proportion till det ansvar som utövas.

5. I hela vår struktur bör traditionell ”besvärsrätt” alltid förefinnas, så att minoritetssynpunkter kan framföras och personliga klagomål ordentligt beaktas.

6. Konferensen bekräftar att huvudinitiativ och huvudansvar i de flesta frågor beträffande internationell service skall utövas av förtroendevalda deltagare i konferensen i sin roll som medlemmar i General Service Board.

7. Urkunden och stadgan för General Service Board är legala instrument, som befullmäktigar de förtroendevalda, Trustees, att planera och genomföra serviceaktiviteter i världen. Konferensurkunden är däremot icke ett juridiskt dokument; den bygger för sin effektivitet i stället på tradition och AA:s finansiella tillgångar.

8. De förtroendevalda är ansvariga för planering och genomförande av allmän policy och finansiell inriktning. De har överordnat förmyndaransvar över de separat inregistrerade och ständiga serviceaktiviteterna, detta sker genom att de har ansvar för tillsättning av samtliga styrelsemedlemmar eller motsvarande för dessa verksamheter.

9. Gott ledarskap i service på alla nivåer är absolut nödvändigt för vår framtid och säkerhet. Förstahandsansvaret för ledning av servicearbetet, en gång lagt på rörelsens grundare, måste av nödvändighet överföras till de förtroendevalda.

10. Varje ansvar för en viss serviceverksamhet bör motsvaras av likvärdig bestämmanderätt, och med omfattningen av denna auktoritet väl definierad.

11. De förtroendevalda skall alltid ha stöd av bästa tänkbara kommittéer, bolagsstyrelser, chefer, personal och konsulter. Ledningarnas struktur, sammansättning, kvalifikationer, utbild- ningsformer samt rättigheter och skyldigheter är alltid frågor för allvarlig omtanke.

12. Konferensen skall ledas av andan i AA:s traditioner och se till att den aldrig blir centrum för alltför välfylld och därmed riskfylld kassa eller med för stor makt; att tillräckliga operativa medel plus rimlig reserv utgör dess välbetänkta princip; att den aldrig placerar någon av sina medlemmar i en position av icke kvalificerad makt över andra; att alla viktiga beslut nås genom diskussion, omröstning och, närhelst möjligt, i enighet; att dess handlingar aldrig innebär en personlig bestraffning, ej heller riskerar att leda till offentlig debatt; att den aldrig skall styra rörelsen, och att den, liksom den gemenskap den tjänar, alltid skall förbli demokratisk i tanke och handling.

Puff/blurb: 
Tolv koncept för service
Att tjäna, eller göra service, är en del av tillfrisknandet i AA. De tolv koncepten är en vägledning för viktiga principer genom AA:s hela serviceorganisation. De förklaras i servicehandbiken.