Större text

TELEFONJOUR: 08-720 38 42

Vi söker tjänare

AA behöver frivilliga tjänare som kan åta sig varierande uppdrag i Förtroenderådet, dess kommittéer, styrelsen för Föreningen AA i Sverige, Internationella delegater och i Bulletinen.

Aktuella behov

Förtroenderådet: namnförslag från Västra regionen.
Internationella delegater: Namnförslag till 1 Världsservicedelegat (WSD) .
Arkivkommittén: 2 namnförslag
Ekonomikommittén: 2 namnförslag
Informationskommittén: 2 namnförslag. Gärna från Övre norra och Västra regionerna
IT-kommittén: 2 namnförslag
Litteraturkommittén: 4 namnförslag 
Nomineringskommittén: 2 namnförslag.
Policykommittén: 2 namnförslag
Telejourkommittén: 2 namnförslag

Styrelsen för AA i Sverige: 1 namnförslag och 1 namnförslag styrelsesuppleant

Bulletinen söker två medarbetare till redaktionen. OBS! Är du intresserad, skicka in din intresseanmälan direkt till bulletinen@aa.se

Hur blir man invald i central service?

Namnförslag på tjänare i central service ska vara förankrade och nominerade i respektive region. Förtroenderådet och kommittéerna kan också själva lämna in förslag på kandidater för uppdrag, liksom styrelsen och de internationella delegaterna.

Tala om att du är intresserad av ett visst uppdrag på ett praktiskt möte i din hemgrupp. Följ med och presentera dig på ett krets/regionmöte. Beskriv vilken service du gjort tidigare i AA och hur lång nykter tid du har.

Om ditt namn stöds, skickar regionen in namnförslagen till Servicekontoret för vidarebefordran till Förtroenderådets Nomineringskommitté.

Förtroenderådets Nomineringskommitté kontaktar dig för en intervju. Namnet på den kandidat som anses ha de bästa kvalifikationerna lämnas till Förtroenderådet för inval till kommittéerna samt till styrelsen för AA i Sverige. När det gäller namnförslag till ledamöter i Förtroenderådet och till Internationella delegater, presenterar Förtroenderådet förslagen på Servicekonferensen för inval.

 

Allmänt

Uppdragen i Förtroenderåd och kommittéer har en mandattid på högst fyra år med tillträde 1 juli.

Mandattid för ledamöter i styrelsen för AA i Sverige är högst fyra år, suppleanter i två år. Förtroendevald revisor väljs på tre år. Styrelsen och revisorerna tillträder vid årsmötet. 

Internationella delegater väljs på fyra år och tillträdesdartum är 1 januari.                                                                 

Mandattiden för Bulletinen är fyra år men kan förlängas.
 
För fullständig information hänvisas till Servicehandboken kapitel 6,7,8 och 10.

Förfrågningar kan också göras via service@aa.se